Зміст

 1. О.Ю. Сапко, Н.В. Мороз Оцінка рекреаційного потенціалу прибережної території Одеси
 2. Блажкевич Т.П. Застосування еколого-економічних критеріїв для обгрунтування лісогосподарських рішень
 3. Титульна сторінка
 4. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Бурлуцька М.Е. Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон
 5. Глушков О.В. Аналіз і прогноз антропогенного впливу на повітряний басейн промислового міста на основі мето-дів теорії хаосу: Математичні основи
 6. Ю.Я. Бунякова Загальна характеристика екологічного стану атмосфери по областях і промислових містах України
 7. О.Р. Губанова Використання методології стейкхолдер-менеджменту в забезпеченні сталого розвитку тилігульського лиману
 8. Павленко О.П. Економіко-екологічні основи комплексного морського планування
 9. Поляничко О.В. Інституціональні підходи розвитку екологічного підприємництва в рекреаційно-туристичній сфері
 10. Поліщук Т.М. Про основи організації виробництва вин вищої категорії якості в Україні
 11. Воскресенська О.М., Вишкваркова О.В. Екстремальні опади і їх кліматичні зміни на території України за даними спостережень
 12. В.М. Хохлов, Н.С. Єрмоленко Про зв’язок середнього річного стоку р. Пiвденний Буг з посухами в період 1951–2010 рр.
 13. Івус Г.П., Семенова І.Г., Ковальков І.А. Роль гідродинамічної нестійкості атмосфери в процесах відсіченого циклогенезу влітку над Україною
 14. Івус Г.П., Хоменко Г.В., Зубкович С.О. Використання фронтального параметра для визначення зон небезпечного вітру
 15. В.В. Сініцина Моделювання росту колеоптилю зернових культур період «посів – сходи»
 16. Агайар Э.В. Застосування закону розподілу Джонсона для вирівнювання рядів вітру біля поверхні землі
 17. Бардан С.І., Сербов М.Г. Формування бімодального сценарію сукцесії автотрофних компонент планктону в Баренцовому і Чорному морях і оцінка ролі температурного фактору
 18. Є.В. Обухов, О.С. Корягіна Оцінка внутрішньорічного розподілу температури поверхні води Каховського водосховища
 19. Н.С. Лобода, М.Є. Даус, Ю.Л. Дичеренко Оцінка якості води річки десна за комплексом гідрохімічних показників
 20. Є.Д. Гопченко, Катинська І.В. Норми річного стоку на території Закарпаття
 21. В.А.Овчарук, А.В.Траскова Статистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку весняного водопілля в басейні річки ДністерСтатистичні параметри часових рядів максимальних витрат води і шарів стоку весняного водопілля в басейні річки Дністер
 22. Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В. Моделювання вітрової циркуляції вод у Тилігульському лимані
 23. Полубок Т.М. Характеристика джерел та механізмів утворення наносів в Керченській протоці
 24. Ю.А.Кругляк Засади спінтроніки в концепції «знизу – вгору».
 25. Герасимов О.І. Фізика гранульованих матеріалів: стан та перспективи досліджень. Частина 1
 26. Хецеліус О.Ю. Прогнозування хаотичних процесів в геофізичних та екологічних системах на основі концепції аттрактора і нейромережевого підходу
 27. Ганін Е.В., Герасименко Г.І., Горліченко М.Г., Шевченко В.Ф., Васильєва М.Г., Шевченко С.В. Супрамолекулярні сполуки краун-етерів з 1H-імідазол-4,5-дікарбонітрилом, 3-нітро-1,2,4-триазолом й 1H-тетразолом
 28. Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В. Вибір граничних умов при побудові моделей фотоно-кристалічних хвилеводів
 29. Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А. Aналіз фрактальних структур у хвильових процесах
 30. Препелица Г.П., Лобода А.В., Грушевський О.М., Буяджи В.В. До питання про застосування апарату нейромережевого моделювання та визначення паттернів в задачах прикладної екології та гідрометеорології
 31. Ситов В.М., Вельміскін Д.І., Лавріненко Ю.В., Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М. Аналіз системи отримання і обробки результатів радіозондування і обгунтування шляхів її розвитку
 32. О.С. Лімонов, Б.В. Перелигін, Т.М. Пустовіт Оцінка можливості використання різних топографічних даних для створення цифрового рельєфу місцевості
 33. Сафранов Т.А., Поліщук А.А., Волков А.І., Гусєва К.Д., Конькова А.І., Ярчук Ю.А. Фізіологічна повноцінність мінерального складу питних вод Одеської агломерації
 34. Ю.В. Буц, Г.В. Тітенко Динаміка видового різноманіття водно-болотних природних комплексів як прояв пірогенної релаксії геосистем
 35. О.Ю. Сапко Сучасні підходи до складання кадастру берегової зони
 36. Біньковська Г.В., Шаніна Т.П. Відходи тваринництва та птахівництва як сировина для виробництва біогазу в Одеській області
 37. В.О. Улибіна Ринкові перетворення в обслуговуванні житлового фонду
 38. Павленко О.П. Формування актуальних механiзмiв екологiзацiї морської дiяльностi
 39. Ковальов В.Г., Рекіш А.О., Колонтай С.М. Методичні основи результативності природоохоронної діяльності
 40. Тюлькіна К.О., Заволока М. М. Перспективні напрямки покращення інвестиційного клімату в Україні
 41. Поляничко О.В. Фінансові підходи до мотивації розвитку природно-заповідного фонду України
 42. Тюлькіна К.О., Неря В.І. Сучасні методики оцінки інвестиційної привабливості регіону
 43. Іванов С.В., Дранічер О.Р. Вплив альбедо на формування міського острову тепла
 44. Толмачова А.В. Вплив агрометеорологічних умов на зростання культури сої
 45. Прикуп Л.О. Оцінка агроекологічного стану земель південних районів Одеської області з врахуванням організації різних типів угідь
 46. В.В. Сініцина Алгоритм динамічної моделі формування сходів зернових культур
 47. Н.В. Васалатій Вплив агрометеорологічних умов на формування площі листової поверхні та фотосинтетичну продуктивність озимого ріпаку в осінньо-зимовий період вегетації
 48. М.О. Дюльгер Забезпечення теплом, світлом і вологою пожнивних культур в Україні
 49. Є.Д.Гопченко, М.Є.Романчук Особливості структурної бази деяких розрахункових формул максимального стоку
 50. Мельник С.В., Багріна К.В. Оцінка впливу кліматичних коливань на стік Дністра
 51. Є.В. Обухов, О.С. Корягіна, Є.П. Корецький Диференційовані оцінки показників випаровування з акваторії Каховського водосховища
 52. А.В. Колісник Оцінка геоекологічного стану річок Південний Буг, Дністер та Дніпро у межах Вінницької області
 53. Ілюшин В.Я. Механізм формування двошарової зони змішення лиману і вплив на неї реверсивного водообміну через протоку
 54. Горун В.В. Методичні рекомендації для розрахунку розповсюдження зависі при залпових скидах
 55. Катеруша Е.В., Сафранов Т.А., Волков А.И., Конякин С.H. Природно-заповедная составляющая рекреационного потенциала Одесской области
 56. Є.В. Соколов Інтегрально-діагностична оцінка екосистеми Дофіновського лиману
 57. С.А. Букарєва Оцінка агрокліматичних ресурсів Херсонської області для формування врожаю ярого ячменю
 58. Горун В.В., Юрасов С.Н. Оптимизация параметров математической модели неустановившейся турбулентной диффузии взвеси в водной среде
 59. Гусева Е.Д. Структурный анализ как инструмент оценки адаптивной способности прибрежной зоны Одессы
 60. Сербов Н.Г. Економические основы оценки водных бассейнов как объектов природопользования
 61. Жавнерчик О.В. Современное состояние экономико-экологической безопасности земельных ресурсов Украины
 62. Божко Л.Ю., Марченко О.П. Влияние погодных условий на формирование производительности озимого ячменя в Закарпатской области
 63. Врублевская А.А., Касаджик Т.Л. Годовая амплитуда температуры воздуха как показатель динамики климата Украины
 64. Разумова С.Т., Сиротенко Т.В. Агроэкологические особенности культуры хлопчатника
 65. В.В. Иконникова Влияние различных сроков сева на формирование листового аппарата гороха за 2011 год
 66. Тернова Ю.В., Русєв І.Т. Проблеми антропогенної трансформації заплавних луків гирлової зони ріки Дністер
 67. Сиряк Н.В. Оценка продуктивности агроклиматических ресурсов территории Украины применительно к культуре просо
 68. О.Р. Драничер Влияние антропогенных потоков тепла на формирование метеорологических полей над мегаполисом Париж
 69. Флоря Л.В. Оценка агроклиматических условий формирования урожая озимой пшеницы в Северо-западном Причерноморье
 70. Васалатий Н.В. Агрометеорологические условия роста и развития озимого рапса в весенне–летний период вегетации
 71. Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Семёнова И.Г. Научно-методические подходы к учету глобальных изменений климата при расчетах максимального стока рек
 72. Н.С. Лобода, В.В. Пилипюк Оценка экологического состояния рек Псел и Ворскла по уровню использования вод в трансграничной зоне «Россия – Украина»
 73. Обухов Е.В., Корягина Е.С., Корецкий Е.П. Влияние температурного фактора на показатели испарения с водной поверхности Каховского водохранилища
 74. Лобода Н.С., Божок Ю.В. Определение характеристик стока р. Свинная
 75. Мамонтова Л.С. Усовершенствование методов измерения глубин в системе мониторинга водных объектов суши
 76. Ю.А. Кругляк, Н.Е.Кругляк Уроки наноэлектроники. 1. Причины возникновения тока в концепции «снизу – вверх»
 77. Ю.А.Кругляк, Н.Е.Кругляк Уроки наноэлектроники. 2. Модель упругого резистора и новая формулировка закона Ома в концепции «снизу – вверх»
 78. Герасимов О.И., Спивак А.Я. Моделирование распространения механических возбуждений в одномерных неоднородных гранулированных цепочках: влияние граничных условий
 79. Герасимов О.И., Сомов М.М. Энтропийная решёточная модель для описания вертикального профиля плотности в гранулированных материалах в гравитационном поле
 80. Игнатенко А.В., Амбросов С.В., Башкарьов П.Г., Романова А.В. Обобщенная неконсервативная разностная схема для задачи распространения лазерного импульса в нелинейной среде
 81. Амбросов С.В., Серга Э.Н., Мансарлийский В.Ф., Кольцова Н.Ю. Баланс углового момента земли и атмосферные радиоволноводы: Элементы нестационарной теории
 82. Сербов Н.Г., Свинаренко А.А., Сухарев Д.Е., Дудинов А.А. Многофакторное мультифрактальное моделирование характеристик временных рядов флуктуаций расходов воды и концентраций нитратов р. Ондава
 83. Гусева К.Д., Пилипенко Г.П., Сафранов Т.А. Ландшафтные предпосылки загрязнения урбоэкосистем (на примере территории города Одессы)
 84. Губанова Е.Р. Теоретико-методологические основы формирования организационно-экономического механизма стимулирования вторичного ресурсопользования
 85. Сербов Н.Г. Экономическая характеристика водного бассейна как объекта природопользования
 86. Головань Е.И. Методология распределения лицензий на загрязнение окружающей среды на основе анализа иерархий
 87. Жавнерчик О.В. Безопасность экономико-экологической трансформации системы земельных отношений
 88. Многодетная О.А. Разрешение эколого-экономических проблем землепользования путем оптимизации земельного налогообложения
 89. Павленко А.В. Экологизация системы управления информационным обществом в Украине
 90. Вартанян А.В. Роль экологического маркетинга в организации туристической деятельности
 91. Карпычева К. Н. Продвижение венчурного финансирования посредством интернет-портала
 92. Шидловская А.А., Холопцев А.В. Особенности прогнозов межгодовой изменчивости максимальных среднесуточных значений скорости ветра в г. Кировоград, устойчивых к временным сдвигам в будущее
 93. Галич Е.А., Сущенко А.И. Особенности метеорологических полей в регионе формирования явления Эль-Ниньо
 94. Флоря Л.В. Оценка уровня загрязнения почв тяжелыми металлами и их влияние на урожайность сельскохозяйственных культур в Северо-Западном Причерноморье
 95. Латыш Л.Г. Климатические особенности температурного режима Украины в 2011-2040 годах
 96. Прикуп Л.О. Оценка агроэкологического состояния земель с учетом организации разных типов угодий в Саратском и Килийском районах Одесской области
 97. Лобода Н.С., Отченаш Н.Д. Оценка влияния антропогенной деятельности на водные ресурсы Крымского полуострова
 98. Гопченко Е.Д., Катинская И.В. Минерализация воды р. Тиса на участке г. Рахов – г. Чоп
 99. Захарова М.В., Яров Я.С. Зависимости между гидрохимическими показателями воды реки Барабой с использованием корреляционного анализа
 100. Сафранов Т.А., Гусева Е.Д., Полищук А.А., Гольцов В.И., Шанина Т.П., Бояринцев Е.Л. Качество источника централизованного водоснабжения Одесской промышленно-городской агломерации
 101. Кориневская В.Ю., Шанина Т.П. Отходы городских систем как потенциальный ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды
 102. Сапко О.Ю. Оценка современного состояния пляжей Одессы
 103. Курьянова С.А., Боровская К.К. Анализ экологического состояния вод украинской части речки Дунай
 104. Юрасов С.Н., Бевз-Бирон Е.А. Методика расчета распространения тяжелой примеси в воздушном потоке
 105. Стрюк Т.Ю. Озеро Картал в системе Западной группы Придунайских водоемов и его характеристики
 106. Ковалёв В.Г., Гетьман Е.Л. Проблемы и перспективы развития экономики в морском природопользовании
 107. Губанова Е.Р. Оценка адекватности инструментов отечественного механизма экологического регулирования рыночным условиям хозяйствования
 108. Ковалёв В.Г., Рекиш А.А. Экономические особенности формирования программы развития природоохранной деятельности, обеспечивающей сбалансированность социо-экономико-экологической системы
 109. Колонтай С.Н., Соколовская В.О. Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность территорий прирородно-заповедного фонда Одесской области
 110. Леонова С.В., Никипелова Е.М. Анализ зарубежного законодательства в курортной сфере с целью проработки критериев природных территорий курортов Украины
 111. Многодетная О.А. Анализ действенности экономических инструментов в природоохранной деятельности
 112. Холопцев А.В., Никифорова М.П. Математическая модель межгодовых изменений состояния североатлантического колебания за период 1973 – 2008 гг.
 113. Школьный Е.П., Бургаз А.А. Взаимосвязи параметров геомагнитной активности с циркуляционными процессами в западном секторе южного полушария
 114. Глушков А.В., Серга Э.Н. Ренорм-групповой подход к исследованию спектра турбулентности в общей динамике атмосферы
 115. Данова Т.Е., Прокофьев О.М. Корреляционная связь между приземной температурой воздуха станций Антарктиды и теплым (холодным) эпизодами Южного колебания
 116. Гопченко Е.Д., Овчарук В.А. Кичук Н.С. Расчетные характеристики дождевых паводков на территории юга Украины
 117. Сербов Н.Г., Сухарев Д.Е., Балан А.К., Дудинов А.А. Моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде
 118. Лобода Н.С., Пилипюк В.В. Динамика химического состава воды по длине речке Ворсла и оценка её качества
 119. Богатова Ю.И. Минеральные и органические вещества в поровых растворах донных отложений Одесского района северо-западной части Черного моря
 120. Герасимов О.И. О новом классе точных решений дифференциально- разностного уравнения движения для механических возбуждений в одномерной неоднородной гранулированной цепочке
 121. Соляникова Е.П. Исследование временных рядов концентраций загрязняющих веществ (сульфатов) в водных бассейнах Малых Карпат

Статті

Автори: О.Ю. Сапко, Н.В. Мороз
Сторінки: 15-20
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Блажкевич Т.П.
Сторінки: 21-27
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Романчук М.Є., Бурлуцька М.Е.
Сторінки: 102-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В.
Сторінки: 5-11
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.Я. Бунякова
Сторінки: 12-17
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Р. Губанова
Сторінки: 18-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко О.П.
Сторінки: 27-31
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поляничко О.В.
Сторінки: 32-38
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поліщук Т.М.
Сторінки: 39-44
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Воскресенська О.М., Вишкваркова О.В.
Сторінки: 45-50
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.М. Хохлов, Н.С. Єрмоленко
Сторінки: 51-59
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Семенова І.Г., Ковальков І.А.
Сторінки: 60-66
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Хоменко Г.В., Зубкович С.О.
Сторінки: 67-74
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.В. Сініцина
Сторінки: 75-82
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Агайар Э.В.
Сторінки: 83-89
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бардан С.І., Сербов М.Г.
Сторінки: 90-114
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.В. Обухов, О.С. Корягіна
Сторінки: 115-123
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Н.С. Лобода, М.Є. Даус, Ю.Л. Дичеренко
Сторінки: 124-133
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д. Гопченко, Катинська І.В.
Сторінки: 134-140
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.А.Овчарук, А.В.Траскова
Сторінки: 141-148
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В.
Сторінки: 149-158
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Полубок Т.М.
Сторінки: 159-167
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.А.Кругляк
Сторінки: 168-195
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І.
Сторінки: 196-204
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 205-210
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ганін Е.В., Герасименко Г.І., Горліченко М.Г., Шевченко В.Ф., Васильєва М.Г., Шевченко С.В.
Сторінки: 211-216
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В.
Сторінки: 217-221
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю., Свинаренко А.А.
Сторінки: 222-226
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Препелица Г.П., Лобода А.В., Грушевський О.М., Буяджи В.В.
Сторінки: 227-231
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ситов В.М., Вельміскін Д.І., Лавріненко Ю.В., Лімонов О.С., Перелигін Б.В., Пустовіт Т.М.
Сторінки: 232-236
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.С. Лімонов, Б.В. Перелигін, Т.М. Пустовіт
Сторінки: 237-249
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сафранов Т.А., Поліщук А.А., Волков А.І., Гусєва К.Д., Конькова А.І., Ярчук Ю.А.
Сторінки: 5-16
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.В. Буц, Г.В. Тітенко
Сторінки: 17-22
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Ю. Сапко
Сторінки: 23-27
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Біньковська Г.В., Шаніна Т.П.
Сторінки: 28-34
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.О. Улибіна
Сторінки: 35-42
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко О.П.
Сторінки: 43-48
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковальов В.Г., Рекіш А.О., Колонтай С.М.
Сторінки: 49-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тюлькіна К.О., Заволока М. М.
Сторінки: 55-61
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Поляничко О.В.
Сторінки: 62-72
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тюлькіна К.О., Неря В.І.
Сторінки: 73-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іванов С.В., Дранічер О.Р.
Сторінки: 79-88
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Толмачова А.В.
Сторінки: 89-94
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Прикуп Л.О.
Сторінки: 95-100
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.В. Сініцина
Сторінки: 101-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Н.В. Васалатій
Сторінки: 110-118
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: М.О. Дюльгер
Сторінки: 119-127
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.Д.Гопченко, М.Є.Романчук
Сторінки: 128-139
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мельник С.В., Багріна К.В.
Сторінки: 140-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.В. Обухов, О.С. Корягіна, Є.П. Корецький
Сторінки: 147-158
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: А.В. Колісник
Сторінки: 159-164
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 165-176
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Горун В.В.
Сторінки: 177-186
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Катеруша Е.В., Сафранов Т.А., Волков А.И., Конякин С.H.
Сторінки: 5-14
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Є.В. Соколов
Сторінки: 36-47
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: С.А. Букарєва
Сторінки: 78-85
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Горун В.В., Юрасов С.Н.
Сторінки: 28-35
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гусева Е.Д.
Сторінки: 48-55
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов Н.Г.
Сторінки: 56-61
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жавнерчик О.В.
Сторінки: 62-70
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Марченко О.П.
Сторінки: 71-77
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Врублевская А.А., Касаджик Т.Л.
Сторінки: 86-92
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Разумова С.Т., Сиротенко Т.В.
Сторінки: 93-99
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: В.В. Иконникова
Сторінки: 100-105
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тернова Ю.В., Русєв І.Т.
Сторінки: 170-178
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сиряк Н.В.
Сторінки: 106-113
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: О.Р. Драничер
Сторінки: 114-121
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Флоря Л.В.
Сторінки: 122-131
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Васалатий Н.В.
Сторінки: 132-140
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Овчарук В.А., Семёнова И.Г.
Сторінки: 141-150
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Н.С. Лобода, В.В. Пилипюк
Сторінки: 151-159
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Обухов Е.В., Корягина Е.С., Корецкий Е.П.
Сторінки: 160-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Божок Ю.В.
Сторінки: 179-187
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мамонтова Л.С.
Сторінки: 188-196
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.А. Кругляк, Н.Е.Кругляк
Сторінки: 197-206
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ю.А.Кругляк, Н.Е.Кругляк
Сторінки: 207-216
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.И., Спивак А.Я.
Сторінки: 217-223
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.И., Сомов М.М.
Сторінки: 224-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Игнатенко А.В., Амбросов С.В., Башкарьов П.Г., Романова А.В.
Сторінки: 229-233
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Амбросов С.В., Серга Э.Н., Мансарлийский В.Ф., Кольцова Н.Ю.
Сторінки: 234-239
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов Н.Г., Свинаренко А.А., Сухарев Д.Е., Дудинов А.А.
Сторінки: 240-244
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гусева К.Д., Пилипенко Г.П., Сафранов Т.А.
Сторінки: 17-28
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Губанова Е.Р.
Сторінки: 29-37
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов Н.Г.
Сторінки: 38-43
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Головань Е.И.
Сторінки: 44-49
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жавнерчик О.В.
Сторінки: 62-71
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Многодетная О.А.
Сторінки: 72-78
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко А.В.
Сторінки: 87-93
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вартанян А.В.
Сторінки: 100-105
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Карпычева К. Н.
Сторінки: 106-111
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шидловская А.А., Холопцев А.В.
Сторінки: 112-123
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Е.А., Сущенко А.И.
Сторінки: 124-130
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Флоря Л.В.
Сторінки: 131-141
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Латыш Л.Г.
Сторінки: 142-147
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Прикуп Л.О.
Сторінки: 148-152
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Отченаш Н.Д.
Сторінки: 153-157
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Е.Д., Катинская И.В.
Сторінки: 158-164
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Захарова М.В., Яров Я.С.
Сторінки: 165-170
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сафранов Т.А., Гусева Е.Д., Полищук А.А., Гольцов В.И., Шанина Т.П., Бояринцев Е.Л.
Сторінки: 17-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кориневская В.Ю., Шанина Т.П.
Сторінки: 27-34
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сапко О.Ю.
Сторінки: 35-39
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Курьянова С.А., Боровская К.К.
Сторінки: 40-45
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Юрасов С.Н., Бевз-Бирон Е.А.
Сторінки: 46-55
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Стрюк Т.Ю.
Сторінки: 56-61
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковалёв В.Г., Гетьман Е.Л.
Сторінки: 62-72
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Губанова Е.Р.
Сторінки: 73-81
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковалёв В.Г., Рекиш А.А.
Сторінки: 82-89
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колонтай С.Н., Соколовская В.О.
Сторінки: 90-95
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Леонова С.В., Никипелова Е.М.
Сторінки: 105-112
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Многодетная О.А.
Сторінки: 113-123
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Холопцев А.В., Никифорова М.П.
Сторінки: 124-133
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Школьный Е.П., Бургаз А.А.
Сторінки: 134-142
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков А.В., Серга Э.Н.
Сторінки: 143-148
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Данова Т.Е., Прокофьев О.М.
Сторінки: 149-160
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Е.Д., Овчарук В.А. Кичук Н.С.
Сторінки: 161-171
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов Н.Г., Сухарев Д.Е., Балан А.К., Дудинов А.А.
Сторінки: 172-177
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Пилипюк В.В.
Сторінки: 178-189
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Богатова Ю.И.
Сторінки: 190-197
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.И.
Сторінки: 198-202
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Соляникова Е.П.
Сторінки: 49-54
анотація список літератури завантажити переглянути