Розробка геоінформаційної системи “Поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області”

Автори: В.Б. Рольщиков, Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 230-236

Анотація

Зростання врожайності сільськогосподарських культур, збільшення кількості поголів’я тварин у
районах Одеської області сприяє генерації значної кількості органічних відходів, переробка яких є ак-
туальною проблемою. Систематизація даних у єдиній геоінформаційній системі дозволяє виконати
розрахунки і отримати наочну інформацію для прийняття відповідного рішення щодо керування ре-
сурсами і здобуття біогазу в Одеській області.

Теги: геоінформаційна система; органічні відходи

Список літератури

 1.  Статистичний збірник “Міста та райони Одеської області у
  2013 році”. Головне управління статистики в Одеській області.
  / за ред. Т.В. Копилової. Державна служба статистики України,
  2014. – 279 с.
 2.  Баадер В., Доне Е., Бренндерфер М. Биогаз: теория и практика
  (пер. с нем. М.И. Серебряного.) – М.: Колос, 1982. – 148 с.
 3. Руководство по биогазу от получения до использования. Fachagentur
  Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR), FKZ/ИНП:
  22005108 (Deutsches Biomasseforschungsczentrum gemeinnützige
  GmbH (DBFZ), Gulzow, 2010.
 4. С. Соуфер, О. Заборски. Биомасса как источник энергии. – М.:
  Мир, 1985. – 368 с.
 5.  Гелетуха Г.Г., Кобзарь С.Г. Современные технологии анаэроб-
  ного сбраживания биомассы (Обзор) // Экотехнологии и ресур-
  сосбережение: Научно-технический журнал НАН Украины, Ін-
  т газа. – К.: Академперіодика, 2002. – № 4, С. 3-10
 6.  Степанов Д.В., Ткаченко С.Й., Ранський А.П. Оцінка можливо-
  стей отримання енергоносіїв з органічних відходів з урахуван-
  ням техногенного навантаження на навколишнє середовище //
  Наукові праці ВНТУ, 2012. – № 1, С. 1-7
 7.  Гелетуха Г.Г., Железная Т.А., Тишаев С.В., Кобзарь С.Г. Раз-
  витие биоэнергетических технологий в Украине. // Экотехно-
  логии и ресурсосбережение: Научно-технический журнал НАН
  Украины, Ін-т газа. – К.: Академперіодика, 2002. – № 3, С. 3-11
 8.  Лосюк Ю.А. Нетрадиционные источники энергии. Учебное
  пособие / Ю.А. Лосюк, В.В. Кузьмич. – Мн.: УП «Техно-
  принт», 2005. – 234 с.
 9.  Производство биогаза в республике Беларусь и Швеции (отчет
  о выполнении проекта). Обмен опытом. Uppsala Universitet,
  Swedish Institute, Uppsala Centre for Sustainable Development,
  2012
 10.  Каюмов М.К. Программирование продуктивности полевых
  культур: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Росагро-
  промиздат, 1989. – 368 с.
 11.  Тихонравов В.С. Ресурсосберегающие биотехнологии произ-
  водства альтернативных видов топлива в животноводст-
  ве: науч. аналит. обзор. – М.: ФГБНУ «Росинформагро-
  тех», 2011. – 52 с.
Завантажити повний текст (PDF)