До 25-річчя становлення і розвитку екологічної освіти в Одеському Державному Екологічному Університеті

Автори: Лоєва І.Д., Степаненко С.М., Владимирова О.Г., Сафранов Т.А.

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 244-249

Анотація

В статті представлено шлях становлення і розвитку екологічної освіти в ОДЕКУ, роль університету в розробці концепції екологічної освіти в Україні, навчально-методичному забезпеченні освітньої
діяльності з підготовки фахівців з напряму «Екологія».

Теги: екологічна політика; навчально-методичне забезпечення екологічної освіти; Одеський державний екологічний університет; освітня діяльність

Список літератури

 1. Основні напрями реформування вищої освіти в Україні. Указ
  Президента України «Про основні напрями реформування
  вищої освіти в Україні» від 12.09.1995р. № 832/95.
 2.  Концепція екологічної освіти України. // Екологічний вісник. –
  2002.– № 3-4.
 3.  Галузевий стандарт вищої освіти з напряму підготовки
  6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та
  збалансоване природокористування». – Одеса: ТЕС, 2012. –
  116 с.
 4. Збірник тестових завдань перевірки залишкових базових знань
  з нормативних дисциплін освітньо-професійної програми
  підготовки бакалавра за напрямом «Екологія, охорона навко-
  лишнього середовища та збалансоване природокористування».
  – Одеса: Екологія, 2011. – 265 с.
 5. Збірник програм нормативних навчальних дисциплін освітньо-
  професійної програми підготовки бакалавра за напрямом
  «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансова-
  не природокористування»: Навчальне видання / За ред. Степа-
  ненка С.М., Владимирової О.Г. – Одеса: 2013. – 173 с.
 6.  Навчальні програми нормативних дисциплін освітньо-
  професійної програми підготовки бакалавра за напрямом
  «Екологія»: Навчальне видання / За ред. проф. В.Ю. Некоса та
  проф. Т.А. Сафранова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. –
  268 с.
 7.  Галузевий стандарт вищої освіти освітньо-кваліфікаційного
  рівня «магістр» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охо-
  рона навколишнього середовища», галузі знань 0401
  «Природничі науки». – Одеса: 2014. – 128 с.
 8.  Галузевий стандарт вищої освіти освітньо-кваліфікаційного
  рівня «магістр» зі спеціальності 8.04010604 «Екологічний кон-
  троль та аудит», галузі знань 0401 «Природничі науки». – Оде-
  са: 2014. – 110 с.
 9. Збірник програм навчальних дисциплін ОПП підготовки
  магістрів за спеціальностями напряму «Екологія, охорона нав-
  колишнього середовища та збалансоване природокористуван-
  ня», галузі знань «Природничі науки»: Навчальне видання / За
  ред. проф. Т.А. Сафранова та доц. О.Г. Владимирової. – Одеса:
  ТЕС, 2014. – 162 с.
Завантажити повний текст (PDF)