Угрупування ґрунтів земель сільськогосподарського призначення за категоріями цінності

Автори: Н.В. Цуркан

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 23-29

Анотація

Проаналізовано зарубіжний досвід класифікацій та охорони особливо цінних земель. Запропоновано розподіляти землі сільськогосподарського призначення за п’ятьма категоріями цінності сільськогосподарських земель (далі КЦСЗ) за певними критеріями. Визначено на них види дозволеного використання та орган державної влади, що розпоряджається. На прикладі Ізмаїльського природно-сільськогосподарського району проведено угрупування ґрунтів земель сільськогосподарського при-значення за категоріями цінності земель.

Теги: класифікація

Список літератури

 1. Definition, Identification and Monitoring of HNV Farmland in Germany [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. bfn. de / fileadmin / MDB / docume nts / themen / moni-toring / Conferenc_Vilm_HNV_ ind_final. pdf.
 2. Dimalexis T. Identification of High Nature Value agricultural and forestry land. Hellenic Ornithological Society (HOS) / [T. Dimalexis, D. Markopoulou, P. Kourakliet] // Birdlife part-ner in Geece [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. Latsis-foundation.org/files/ Programmes 2008-2009 / Hadjimichalis-final-report.pdf.
 3.  Hennenberg K. Criteria and Indicators to Identifi and Map High Nature Value Areas / [K. Hennenberg, U. Fritsche, K. Wiegmann et al] // Joint International Workshop on High Na-ture Value Criteria and Potential for Sustainable Use of De-graded Lands, Paris, June 30-July 1, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www. bioenergywiki. net/images/1/1e/OEKO_CI_RSB_2008_Joint_Issue-Paper_Criteria_WS_Paris_2008.pdf.
 4. Pointereau P. Identification of High Nature Value farmland in France through statisticalinformation and farm practice surveys / [Philippe Pointereau, Maria Luisa Paracchini, Gean-Michel Ter-res et al] [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // ams. Jrc. It /publications / pdfs / JRC_ HNV_France.pdf.
 5.  Prime farmland soil map units [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nesoil.com/prime1.html.
 6.  The Application of the High Nature Value Impact Indicator 2007-2013 European Communities. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // ec. europa.eu / agriculture / rurdev / eval / hnv / guidance_en. pdf.
 7.  The Application of the High Nature Value Impact Indicator 2007–2013. European Communities. – 2009 [Електронний ре-сурс]. – Режим. доступу: http: // www. bioenergywiki. net/images/1/1e/OEKO_CI_RSB_2008_Joint_Issue-Paper-_Criteria_WS_Paris_2008.pdf.
 8.  Дорош Й.М. Особливості формування обмежень (обтяжень) у використанні земель / Й.М. Дорош // Землевпорядний вісник. – 2010. – № 9. – С.39 – 43.
 9.  Земельний кодекс Российской Федерации: принят 25 октяб-ря 2001 года № 136 – ФЗ. – М.: Проспект, 2008. – 112 с.
 10. Земельний Кодекс України, 25 жовтня 2001 року.
 11. Канаш О.П. Про особливо цінні ґрунти як провідний індикатор особливо цінних земель / О.П. Канаш // Землеустрій і кадастр. – 2012. – № 4. – С.33 – 49.
 12.  Кириенко Т.Н. Общие закономерности эволюции почв юга Украины под влиянием культуры затопляемого риса: Авто-реф. дис. на соискание степени д. с.-х. наук: спец. 06.01.03 – Почвоведение / Кириенко Татьяна Николаевна. – Харьков, 1984. – 41 с.
 13.  Николаева С. А. О деградационных изменениях черноземов, используемых в рисосеянии / С.А. Николаева, Г.М. Майнашева // Плодородие черноземов в святи с интен-сификацией их использования. Научные труды Почв. ин-та имени В.В. Докучаева. – М., 1989. – С.189-199.
 14.  Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучас-ного землекористування / Л.Я. Новаквський, М.А. Олещенко. – К.: Урожай, 2007. – 276с.
 15.  Ришкова Л.В. Класифікація особливо цінних земель як передумова їх виникнення та формування правового режиму / Л.В. Ришкова // Правова держава: напрями та тенденції її розбудови в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції – Тернопіль, 2007. – С.38–39.
 16.  Ришкова Л.В. Правове регулювання охорони та використан-ня ОЦЗ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.06 / Л.В. Ришкова. – Х.: Нац. Юрид. Акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2010. – 20с.
 17.  Третяк А.М. Класифікація земель за їхніми категоріями, типами землекористування, цільовим призначенням та доз-волене використання земель // А.М. Третяк, Й.М. Дорош / Землевпорядний вісник – 2009. – №5. – С.20 – 32.
 18.  Чепков Б.М. Сучасний стан та пропозиції щодо вдоскона-лення класифікації земель / Б.М. Чепков, М.М. Паночко // Землеустрій і кадастр. – 2004. – №3 – 4. – С.41 -61.
Завантажити повний текст (PDF)