Гідрохімічний режим Тилігульського лиману в сучасний період

Автори: Ю. С. Тучковенко, Ю. І. Богатова, О. А. Тучковенко

Рік: 2015

Випуск: 19

Сторінки: 126-133

Анотація

На основі аналізу даних натурних спостережень виконаних у 2002-2015 рр. надана характеристика сучасного гідрохімічного режиму Тилігульського лиману. Показано, що у порівнянні з початком 80-х років XX ст. в лимані значно зменшилися концентрації амонійного азоту та збільшилися – мінерального фосфору. Встановлено, що характерною особливістю сучасного гідрохімічного режиму лиману є значне порушення природного співвідношення між мінеральними з’єднаннями азоту і фосфору в його водах на користь фосфору. В теперішній час первинне продукування органічної речовини в лимані стримується відносно низькими концентраціями мінерального азоту. Внаслідок малої пропускної спроможності штучного сполучного каналу «лиман-море» і режиму його функціонування, в лимані впродовж багатьох років відбувається накопичення мінеральних і органічних сполук фосфору. Значні запаси сполук біогенних елементів, органічної речовини акумульовані в донних відкладах лиману. Зроблений висновок, що збільшення надходження в лиман як морських, так і річкових вод може сприяти зростанню концентрацій органічної речовини у водах лиману. Проте при збільшенні пропускної спроможності каналу сполуки біогенних елементів не тільки поступатимуть в лиман, накопичуючись в ньому, але й виводитимуться з лиману до моря в результаті різноспрямованого водообміну під впливом згінно-нагінних коливань рівня води в лимані і морі, які ініційовані вітровою дією.

Теги: гідрохімічний режим; північно-західне Причорномор'я

Список літератури

 1. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лима-ну: Монографія /Ю.С. Тучковенко, Н.С. Лобода, О.М. Гриб та ін.; за ред. Ю.С. Тучковенко, Н.С. Лободи. – Одеса : ТЕС, 2014. – 277 с.
 2. Тучковенко Ю.С. Главные гидроэкологические проблемы Тилигульского лимана / Ю.С. Тучковенко, О.А. Тучковенко // Проблеми екології та енергозбереження : матер. VIII міжнарод. наук.-техн. конф., Миколаїв, 2013.- С.247-251.
 3. Bielecka M., Robakiewicz M., Zalevwski M., Khokhlov V., Tuchkovenko Y., Lloret J., Lencart e Silva J., Dias J. M., Lillebø A.I., Chubarenko B., Staroszczyk R. Lagoons impact inte-grated scenarios. Coastal Lagoons in Europe: Integrated Water Resource Strategies. London: IWA Publishing. 2015, pp.155-166. (Eds: Lillebø, Stålnacke and Gooch).
 4. Лиманы Северного Причерноморья: Монография / [В.С. Полищук и др.]; ред. О.Г. Миронов; Ин-т гидробиологии АН УССР. – Киев: Наукова думка, 1990. – 204 с.
 5. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология: Монография / [В.В. Адобовский, Б.Г. Александров и др.]; ред. Ю.П. Зайцев, Б.Г. Александров, Г.Г. Миничева; Одесский фи-лиал Ин-та биологии южных морей НАН Украины. – Киев: Наукова думка, 2006. – С.358-370.
 6. Алекин О.А. Химия океана: Учебное пособие / О.А. Алекин, Ю.И. Ляхин – Л. : Гидрометеоиздат, 1984. – 343 с.
 7. Тучковенко Ю.С., Кушнир Д.В. Моделирование ветровой циркуляции вод в Тилигульском лимане / Ю.С. Тучковенко, Д.В. Кушнир // Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2013.- № 16. – С. 149 – 158.
 8. Тучковенко Ю.С. Характеристика изменчивости термохалин-ных условий Тилигульского лимана в современный период / Ю.С. Тучковенко, В.В. Адобовский, О.А. Тучковенко// Вісник Одеського державного екологічного університету.- Одеса: ТЕС, ОДЕКУ.- 2014. – № 17. – С.197-204.
 9. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / [А.В. Гриценко, О.Г. Васенко, Г.А. Верніченко та ін.]. – Х. : УкрНДІЕП, 2012. – 37 с.
 10. Vollenveider R.A., Giovanardi F., Montanari G., Rinaldi A. Characterization of the trophic conditions of marine coastal waters with special reference to the NW Adriatic Sea: proposal for a tro-phic scale, turbiditi and generalized water quality index. Environ-metrics, 1998, no. 9, pp. 329-357.
 11. Комплексне управління водними ресурсами Тилігульського лиману та його гідроекологічним станом в умовах антропо-
  генного впливу і кліматичних змін: Звіт з НДР заключний (наук. кер.: Ю.С. Тучковенко). Од. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – 375
Завантажити повний текст (PDF)