For 25 years formation and development environmental education in Odessa State Environmental University

Authors: Loieva I.D., Stepanenko S.M., Vladymyrova O.H., Safranov T.A.

Year: 2015

Issue: 19

Pages: 244-249

Abstract

The article presents the way of environmental education in OSENU formation and development, university role in developing the concept of environmental education in Ukraine, educational activities training and methodological support for the specialists training in the «Ecology» direction.

Tags: educational activities; environmental education educational and methodological support; environmental policy; Odessa State Environmental University

Bibliography

  1. Osnovni napriamy reformuvannia vyschoi osvity v Ukraini [Main directions of reforming higher education in Ukraine ]. Ukaz Prezydenta Ukrainy «Pro osnovni napriamy reformuvannia vyschoi osvity v Ukraini» vid 12.09.1995r. no. 832/95 [Ukraine President Decree On the main directions of reforming higher education in Ukraine no. 832/95, 12.09.1995].
  2. Kontseptsiya ekolohichnoyi osvity Ukrayiny [The concept of environmental education in Ukraine]. Ekolohichnyy visnyk- Environmental Bulletin, 2002, no. 3-4.
  3. Haluzevyy standart vyshchoyi osvity z napryamu pidhotovky 6.040106 «Ekolohiya, okhorona navkolyshn’oho seredovyshcha ta zbalansovane pryrodokorystuvannya» [Industry standard higher education training direction 6.040106 Ecology, Environmental Protection and Balanced Nature]. Odessa: TES, 2012. 116 p.
  4.  Zbirnyk testovykh zavdan’ perevirky zalyshkovykh bazovykh znan’ z normatyvnykh dystsyplin osvitn’o-profesiynoyi prohramy pidhotovky bakalavra za napryamom «Ekolohiya, okhorona navkolyshn’oho seredovyshcha ta zbalansovane pryrodokorystuvannya» [Collection of tests checking residual basic knowledge of regulatory disciplines educational and vocational training programs for Bachelor in “Ecology, Environmental Protection and Balanced Nature”]. Odessa: Ekolohiya, 2011. 265 p.
  5. Stepanenko S.M., Vladimirova E.G. (Eds). Zbirnyk prohram normatyvnykh navchal’nykh dystsyplin osvitn’o-profesiynoyi prohramy pidhotovky bakalavra za napryamom «Ekolohiya, okhorona navkolyshn’oho seredovyshcha ta zbalansovane pryrodokorystuvannya»: Navchal’ne vydannya [Collection programs of regulatory disciplines educational and vocational training programs for Bachelor in Ecology, Environmental Protection and Balanced Nature: educational publications ]. Odessa, 2013. 173 p.
  6. Nekos V.U., Safranov T.A. Navchal’ni prohramy normatyvnykh dystsyplin osvitn’o-profesiynoyi prohramy pidhotovky bakalavra za napryamom «Ekolohiya»: Navchal’ne vydannya [Training programs regulatory disciplines educational and vocational training programs for Bachelor in Ecology: educational publications]. Kharkov.: V. N. Karazin Kharkiv National University, 2005. 268 p.
  7. Haluzevyy standart vyshchoyi osvity osvitn’o-kvalifikatsiynoho rivnya «mahistr» zi spetsial’nosti 8.04010601 «Ekolohiya ta okhorona navkolyshn’oho seredovyshcha», haluzi znan’ 0401 «Pryrodnychi nauky» [Industry standards of higher education educational qualification level “master” in the specialty 8.04010601 “Ecology and Environment” area of knowledge 0401 “Natural Science”]. Odessa, 2014. 128 p.
  8. Haluzevyy standart vyshchoyi osvity osvitn’o-kvalifikatsiynoho rivnya «mahistr» zi spetsial’nosti 8.04010604 «Ekolohichnyy kontrol’ ta audyt», haluzi znan’ 0401 «Pryrodnychi nauky» [Industry standards of higher education educational qualification level “master” in the specialty 8.04010604 “Environmental control and audit” area of knowledge 0401 “Natural Sciences”]. Odessa, 2014. 110 p.
  9. Safranov T.A., Vladymyrova E.G. Zbirnyk prohram navchal’nykh dystsyplin OPP pidhotovky mahistriv za spetsial’nostyamy napryamu «Ekolohiya, okhorona navkolyshn’oho seredovyshcha ta zbalansovane pryrodokorystuvannya», haluzi znan’ «Pryrodnychi nauky»: Navchal’ne vydannya [Collection programs of disciplines OPP training masters in the direction of “Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources” area of expertise “Natural Sciences”: educational publications]. Odessa: TES, 2014. 162 p.
Download full text (PDF)