Soils distribution of lands of agricultural designation by value categories

Authors: Tsurkan, N.V.

Year: 2015

Issue: 19

Pages: 23-29

Abstract

Foreign experience of classification and preservation of especially valuable lands has been analysed. It has been offered to distribute agricultural lands by five value categories of these lands: ‘the first principal’ category includes the best agricultural lands according to item 1 a of Article 150 of the Ukrainian Land Code; ‘the second principal’ contains unique agricultural lands and the lands of experimental fields of scientific research and educational institutions; ‘the first additional’ includes valuable agricultural lands within the country; ‘the second additional’ comprises agricultural lands of local significance; and ‘additional’ consists of lands that are not appropriate for agricultural production. Withdrawal (or redemption) of the first three land categories is possible either in accordance with the resolution of the Ukrainian Cabinet of Ministers or by the decision of the corresponding local council on condition that the issue about withdrawal (or redemption ) comes to and agreement with the Supreme Rada of Ukraine. Withdrawal (resolution ) of lands of the last two categories is possible according to the resolution of the Regional Land Resources Management Agency. On the example of the Izmail natural-agricultural region, the soils distribution of lands of agricultural designation is conducted by value categories.

Tags: category; classification; highly productive lands; natural-agricultural region; valuable soils

Bibliography

 1. Definition, Identification overvågning of VUL Farmland in Germany. Available at: http: // www. bfn. de / fileadmin / MDB / docume nts / themen / monitoring / Conferenc_Vilm_HNV_ ind_final. pdf.
 2. Dimalexis T. Identificationem summae naturae Value agricul-turae et forestry terra. Hellenic Ornithological Society (HOS). Available at: http: // www. Latsis-foundation.org/files/ Pro-grammes 2008-2009 / Hadjimichalis-final-report.pdf.
 3. Hennenberg K. Criteria et Indicatores Identifi Map et summae naturae Value AreasIuncturam International Workshop on sum-mae naturae Value Criteria et Potential for Sustainable Use turpissimarum Terris, Dominiis Paris, XXX June-July I, MMVIII. Available at: http: // www. bioenergywiki. net/images/1/1e/OEKO_CI_RSB_2008_Joint_Issue-Paper_Criteria_WS_Paris_2008.pdf.
 4. Pointereau P. Identificationem summae naturae Value ruris in Gallia erant per statisticalinformation usu lustrat et colonicum. Available at: http: // ams. Jrc. It /publications / pdfs / JRC_ HNV_France.pdf.
 5.  Prime ruris soil map unitates. Available at: http://nesoil.com/prime1.html.
 6. Аpplication summae naturae Value Impact Indicator 2007-2013 European Communities. – MMIX. Available at: http: // ec. eu-ropa.eu / agriculture / rurdev / eval / hnv / guidance_en. pdf.
 7. Аpplication summae naturae Value Impact Indicator 2007-2013. European Communities. – MMIX. Available at: http: // www. bioenergywiki. net/images/1/1e/OEKO_CI_RSB_2008_Joint_Issue-Paper_Criteria_WS_Paris_2008.pdf.
 8. Dorosh Y.M. Osoblyvosti formuvannya obmezhen’ (obtyazhen’) u vykorystanni zemel’ [Features of formation of restrictions (encumbrances) in land use]. Zemlevporyadnyy visnyk. 2010. № 9. P.39–43.
 9.  Zemel’nyy kodeks Rossyyskoy Federatsyy [The Land Code of the Russian Federation] 25.10.2001 №136 – FZ. – Moscow: Prospekt, 2008. – 112 p.
 10. Zemel’nyy Kodeks Ukrayiny [Zemel’nyy Kodeks Ukrayiny] : 25.10.2001.
 11. Kanash O.P. Pro osoblyvo tsinni grunty yak providnyy indykator osoblyvo tsinnykh zemel’ [On particularly valuable soils as a leading indicator of especially valuable lands]. /Zemleustriy i kadastr. 2012. № 4. P.33 – 49.
 12. Kyryenko T.N. Obshchye zakonomernosty evolyutsyy pochv yuha Ukrayny pod vlyyanyem kul’tury zatoplyaemoho rysa: Avtoref. dys. na soyskanye stepeny d. s.-kh. nauk [Sharing zakonomernosty evolution soils of South Ukraine Under Influence Culture zatoplyaemoho feature: Author. thesis. on soyskanye degree d.s.-h. Sciences]. Kharkov, 1984. 41 p.
 13. Nykolaeva S.A., Maynasheva H.M. O dehradatsyonnykh yzmenenyyakh chernozemov, yspol’zuemykh v rysoseyanyy [About dehradatsyonnыe changed chernozemov used in rysoseyanyy]. Plodorodye chernozemov v svyaty s yntensyfykatsyey ykh yspol’zovanyya. Nauchnye trudy Pochv. yn-ta ymeny V.V. Dokuchaeva. Moscow, 1989. P.189-199.
 14. Novakovs’kyy L.Ya., Oleshchenko M.A. Sotsial’no-ekonomichni problemy suchasnoho zemlekorystuvannya [Social and economic problems of modern land use]. Kyiv: Urozhay, 2007. 276 p.
 15. Ryshkova L.V. Klasyfikatsiya osoblyvo tsinnykh zemel’ yak peredumova yikh vynyknennya ta formuvannya pravovoho rezhymu [Classification particularly valuable land as a precondition for their emergence and formation of the legal regime .] Pravova derzhava: napryamy ta tendentsiyi yiyi rozbudovy v Ukrayini: materialy Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi internet-konferentsiyi. Ternopil, 2007. P.38 – 39.
 16. Ryshkova L.V. Pravove rehulyuvannya okhorony ta vykorystannya OTsZ : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk [Rights Protection and Use REC: Author thesis on competition sciences, degree candidate, legal sciences]. Kharkov: Nats. Yuryd. Akad. Ukrayiny im. Yaroslava Mudroho, 2010. 20 p.
 17. Tretyak A.M., Dorosh Y.M. Klasyfikatsiya zemel’ za yikhnimy katehoriyamy, typamy zemlekorystuvannya, tsil’ovym pryznachennyam ta dozvolene vykorystannya zemel’ [Classification of land in their categories, types of land use purpose and permitted use of land]. Zemlevporyadnyy visnyk .2009. № 5. P. 20–32.
 18. Chepkov B.M., Panochko M.M. Suchasnyy stan ta propozytsiyi shchodo vdoskonalennya klasyfikatsiyi zemel’ [Current state and proposals to improve the classification of land]. Zemleustriy i kadastr. 2004. № 3–4. P. 41-61.
Download full text (PDF)