Balanced mineral composition of drinking water as a factorof influence on health of the population of urban agglomerations Northwest Black Sea Region

Authors: Safranov T., Grabko N., Polischuk A., Trokhimenko A.

Year: 2016

Issue: 20

Pages: 5-17

Abstract

The hygienic aspect of drinking water safety and quality can be defined by the indices of epidemic safety, sanitary, chemical and radiation indices, as well as by the optimal content of mineral substances, i.e. a mineral composition being adequate to the physiological need of a human organism: total hardness, total alkalinity, the content of iodine, potassium, calcium, magnesium, sodium, solid residual and fluorine. The article assesses the possible impact of the mineral composition of drinking water on the health of urban agglomerations of Northwest Black Sea Region. The indicators of balanced mineral composition of drinking water, obtained after treatment of river water, mainly meet the normative requirements, but the sodium content is higher and the fluorine content is substantially lower than the optimal value. The values of almost all indices define that the balanced mineral composition deviates from optimal value range in the ground water. The concentrations of calcium, magnesium and sodium ions in the ground water decrease after purification in a pump-room, which further leads to the development of diseases due to deficiency of the essential cations. There is fluorine deficiency in drinking water, both from surface and ground sources of water supply. Long-term consumption of drinking water with an imbalance of essential mineral components can be one of the negative impacts on public health.

Tags: balance of water composition; mineral substances; optimal content; public health

Bibliography

 1. Bardov V.G., Fedorenko V.І., Bіletska E.M. (Eds.). Osnovyekolohii [Fundamentals of ecology]. Vinnitsa: Nova Kniga Publ., 2013, 424p.
 2. Avcyn A.P., Zhavoronkov A.A. Mikroelementozycheloveka [Microelementoses of human]. Moscow: Medicine Publ., 1991, 496 p.
 3. Vorohta Y.M. Hіhіenychnaotsіnkavplyvumіneral’nohoskladupytnoivodyn azdorovyanaselennya [Hygienic estimation of mineral composition of drinking water on human health]. Kyiv, 2007,22 p.
 4. Vstup do medychnoiheolohii. V 2-h tomah [Introduction to medical geology. In 2 volumes]. Kyiv: Akadempres Publ., 2010 (Eds: G.I.Rudko, O.M. Adamenko).
 5. Ivanov A.V., Tafeeva E.A., Davletova N.H., Vavashkin K.V. Sovremennye predstavleniya o vliyanii pitevyh vod na sostoyanie zdorovya naseleniya [Current view sonth impact of drinking water on human health]. Voda: himiya I ekologiya – Water: chemistry and ecology, 2012, no. 3, pp. 48-53.
 6. Prokopov V.O., Lipovetska O.B. Vplyv mіneralnoho skladupytnoivody na stan zdorovya naselennya (ohlyad lіteratury) [The influence of the mineral composition of drinking water on public health (review of literature)]. Hіhіena naselenyh mіsts’ – Hygiene of populated revenge, 2012, no. 59, pp. 63-73.
 7. Rudko H.I. (Ed.) Medyko-hidroheokhimichni chynnyky heolohichnoho seredovyshcha Ukrayiny [Medicalhydrogeochemical factors of geological environment in Ukraine]. Kyjiv-Černivci: Bukrek Publ., 2015. 724 p.
 8. Safranov T.A., Polіshchuk A.A., Volkov A.І. Fiziologicheskaya polnotsennost’ mineral’nogo sostava pit’evykh vod Odesskoy aglomeratsii [Physiological fullvalue of the mineral composition of Odessa agglomeration drinking water]. Vìsn. Odes. derž. ekol. unìv. -Bulletin оf Odessa State Environmental University, 2013, no. 15, pp. 5-16.
 9. Safranov T.A. Fiziolohichna povnotsinnist’ mineral’noho skladu pidzemnykh pytnykh vod yak faktor formuvannya zdorov”ya naselennya (na prykladi Odes’koyi ahlomeratsii) [Physiological full-value of the mineral composition of underground drinking water as a formation factor of population heals (for example of Odessa agglomeration)]. Nadrokorystuvannya v Ukraini – The use of mineral resources in Ukraine. Kyiv, 2014, рр. 284-291.
 10. SanPiN 2.2.4-171-10. Derzhavni sanitarni normy ta pravyla«Hihijenichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlya spozhyvannya lyudynoyu» [State sanitary rules and regulations “Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption”]. Kyiv, 2010. 12 p.
 11. Safranov T.A., Gusyeva K.D., Polіshchuk A.A. ets. Yakist’ dzherela centralizovanoho vodopostachannya Odes’koi promyslovo-mіs’koi ahlomeratsii [Quality of the source of centralized water supply of the Odesa industrial-and-urban agglomeration]. Vìsn. Odes. derž. ekol. unìv.- Bulletin оf Odessa State Environmental University, 2011, no. 11, pp. 3-16.
 12. Lebid’ S.H., Holodnyuk N.A., Onyshchenko O.O. Problemy doochyshchennya pytnoi vody mista Mykolayeva [The problem of purification of drinking water of the Nikolaev city]. Zbirnyk naukovych prats Mykolaivs’koho humanitarnoho universytetu imeni Petra Mohyly. Ser. Ekolohiya. – Proceedings of The Petro Mohyla Mykolaiv Humanitarian University. Ser. Ecology, 2008, vol. 7, pp. 89-96.
 13. Petrenko N.F., Sozinova O.K., Vlasyuk G.V., Opanasenko V.M. Hihiyenychna otsinka kombinovanoho zastosuvannya membrannych ta ozono-sorbtsiynych metodiv ochyshchennia ta znezarazhennia vody, shcho vykorystovuyuťsia na byuvetnych kompleksach m. Odesy [Hygienic evaluation of the combined use of ozone and membrane-sorption methods of cleaning and disinfection of water used for buvet-complex in the Odessa city]. Prychornomors’kyi ekolohichnyi byuletenn’ – Black Sea ecological bulletin, 2012, no. 4(46), pp. 160-170.
 14. Smyrnova S.M., Smyrnov V.M., Bahatiuk D.V. Otsinka mozhlyvosti vykorystannya pidzemnykh dzherel vody v yakosti pytnoyi vody na prykladi mikrorayonu Ternovka mista Mykolayeva [Evaluate the use of underground sources of water as drinking water for example neighborhood Ternovka Mykolayiv сity]. Nauk. visnyk MDU im. V.O. Suxomlyns’koho. Biolohichni nauky.– Scientific Bulletin of V. Sukhomlynsky Mykolayiv State University. Biological sciences, 2014, vol. 6.2(107), pp. 57-63.
 15. Shcherbak O.V., Lobasov O.P., Kalіnіchenko L.O. Evolyutsiya makrokomponentnoho skladu pytnykh pidzemnykh vod v umovakh tekhnohenezu na terytoriyi Khersons’koyi oblasti [Evolution of macrostructures separates of underground drinking in technogenesis in the Kherson region]. Vіsnyk ONU. Heografіchnі ta Heolohіchnі nauky – Bulletin оf Odessa National University. Geographic and geological sciences, 2014, vol. 19, no.3, pp. 289-298.
 16. Profilaktychna toksykolohiya ta medychna ekolohiya [Practical toxicology and medical ecology]. Kyiv: Avіcena Publ., 2010, 248 p. (Ed.: Mem.NAMSU І.M. Trahtenberg).
 17. Akulov K.I., K.A. Bushtueva, Goncharuk E.I. (Eds). Kommunal’naya gigiena [Сommunalhygiene]. Moscow: Medicina Publ., 1986. 608p.
 18. Goncharuk E.I. Komunal’na hihiena [Сommunal hygiene]. Kyiv: “Zdorovya” Publ., 2006. 792 p.
Download full text (PDF)