Formation of scientific and methodological basis-balanced economy of environmental management in coastal areas in context of international experience

Authors: Pavlenko O.P.

Year: 2016

Issue: 20

Pages: 18-28

Abstract

Introduction. Improvement of competitiveness of these regions is an important factor for their social and economic development and improvement of competitiveness as a whole. Coastal regions and some coastal areas play significant role for the economy of Ukraine. It has significant resource potential and competitive advantages due to its geographical location, natural, human, industrial and transport potential.
The purpose of this publication is to investigate approaches to economic and environmentally sustainable management of development of coastal regions based on formation of complex organizational and economic measures.
Results. The coastal areas are distinguished by a significant competitive advantage due to their geographical location, natural, human and industrial resources. Today the integrated maritime policy is necessary for Ukraine that has to implement territorial control of the sea.
Management of sustainable regional development as a social and economic category characterizes the connection and relationships of existing management and organizational structures ensuring interaction and coordination of elements within the social and economic system.
Inefficiency of using natural resources of the Black Sea and the Sea of Azov is associated with problems of meeting the demands of Ukrainian citizens for fish and other sea products.
Conclusions. Increase of competitiveness of coastal regions implies the transfer to new innovative and organizational forms of development in the form of clusters – sectoral territorial voluntary informal associations of enterprises and organizations and in the form of development and implementation of regional strategies.
Directions for further research should include priorities for development of economic renewal of coastal management on the basis of results of diagnostics of regional development.

Tags: balanced economic and environmental management; coastal areas; regional features; sustainable development

Bibliography

 1. Byelyenʹkyy P.YU., Mikula N.A. Metodolohichni aspekty mizhrehionalʹnoho trans kordonnoho [Methodological aspects of interregional and cross-border cooperation]. Zovnishnʹo-ekonomichnyy kurʺyer – External Economic Courier, 2001, no. 1–2, pp. 9–13.
 2. Bystryakov I.K. Ekoloho-ekonomichni osnovy rozvytku produktyvnykh syl [Ecological and economic foundations of the productive forces]. Ekonomika ta derzhava – Economy and the State, 2009, no. 7, pp. 40–44.
 3. Bryzhanʹ I.A. Umovy tachynnyky perekhodu Ukrayiny do modeli staloho rozvytku [Conditions and factors of Ukraine’s transition to a sustainable development model]. Visnyk Poltavsʹkoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi  – Bulletin of Poltava State Agrarian Academy, 2013, no. 1, pp. 128 – 133.
 4. Dolishniy M.I. Rehionalʹna polityka na rubezhi ХХ–ХХІ stolitʹ: novi prioritety [Regional policy at the turn of the XXI century: new priorities]. Kyiv: Naukova dumka, 2006. 512 p.
 5. Instrumenty ta mekhanizmy zabezpechennya staloho rozvytku prymorsʹkykh rehioniv Ukrayiny: analitychna dopovidʹ, mater. kruhloho stolu (20 hrudnya 2013 roku, m. Odesa) [Instruments and mechanisms to ensure sustainable development of coastal regions of Ukraine: analytical Report]. Odessa: Feniks, 2014. 110 p.
 6. Krysylov A.D. Innovatsyonnyy potentsyal regiona kak sredstvo preodoleniya sotsyalʹno-ekonomycheskogo krizisa [As the region Innovative building funds overcoming socio-economic crisis]. Problemy sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayinsʹkoho Prychornomorʺya v umovakh finansovo-ekonomichnoyi kryzy : Zb. materialiv naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Odesa, 3 bereznya 2009 r.): Rehionalʹnyy filial Natsionalʹnoho instytutu stratehichnykh doslidzhenʹ u m. Odesi – Rehionalʹne predstavnytstvo Fondu im. Fridrikha Eberta v Ukrayini ta Bilorusi [Problems of social and economic development in the Black Sea Ukrainian financial and economic crisis: Coll. Proceedings of the conference (Odessa, March 3, 2009). Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in. Odessa. – Regional Representative Office of them. Friedrich Ebert Foundation in Ukraine and Belarus]. Odessa: Feniks, 2009, pp. 45-55.
 7. Melʹnyk S.A. Upravlinnya rehionalʹnoyu ekonomikoyu [Management of regional economy]. Kyiv: KNEU, 2000. 124 p.
 8. Melʹnyk YU.I. Problemy sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayinsʹkoho Prychornomorʺya v umovakh finansovo-ekonomichnoyi kryzy: Rehionalʹne predstavnytstvo Fondu im. Fridrikha Eberta v Ukrayini ta Bilorusi [Regional Branch of the National Institute for Strategic Studies in. Odessa. – Regional Representative Office of them. Friedrich Ebert Foundation in Ukraine and Belarus]. Odessa: Feniks, 2009, pp. 24-26.
 9. M.A. Khvesyk (Ed.). Naukovi osnovy natsionalʹnoyi stratehiyi staloho rozvytku Ukrayiny [Scientific basis of national sustainable development strategies Ukraine]. Kyiv: State institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, 2013. 40 p.
 10. Natsionalʹna paradyhma staloho rozvytku Ukrayiny. Kyiv: State institution “Institute of Environmental Economics and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine”, 2012. 72 p.
 11. Povidomlennya Komisiyi dlya Rady ta Yevropeysʹkoho Parlamentu synerhiya Chornomorsʹkoho rehionu – nova propozytsiya rehionalʹnoho spivrobitnytstva. Bryusselʹ, 11.04.2007 COM(2007) 160 ostatochnyy variant [Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Black Sea Synergy – a new regional cooperation proposal]. http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com07_160_uk.pdf
 12. Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi stratehiyi rehionalʹnoho rozvytku na period do 2015 roku: Postanova kabinetu ministriv Ukrayiny vid 21 lypnya 2006 r. № 1001 [On approving the National Strategy for Regional Development until 2015]. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF.
 13. Pro Kontseptsiyu staloho rozvytku naselenykh punktiv: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 24 hrudnya 1999 r. №1359-XIV [On the concept of sustainable development of human settlements: Resolution of Verkhovna Rada of Ukraine of 24 December 1999]. http://www.rada.gov.ua.
 14. Volovych O.O. (Ed.) Problemy sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku Ukrayinsʹkoho Prychornomorʺya v umovakh finansovo-ekonomichnoyi kryzy: Zb. Materialiv naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Odesa, 3 bereznya 2009 r.): Rehionalʹnyy filial Natsionalʹnoho instytutu stratehichnykh doslidzhenʹ u m. Odesi –Rehionalʹne predstavnytstvo Fondu im. Fridrikha Eberta v Ukrayini ta Bilorusi [The problems of socio-economic development of the Ukrainian Black Sea in the financial and economic crisis: Coll. Proceedings of the conference (Odessa, March 3, 2009)]. Odessa: Feniks, 2009. 180 p.
 15. Prostorove planuvannya v pryberezhnykh zonakh [Spatial planning in coastal zones]. http://plancoast.sea.gov.ua/
 16. Pushkarʹ I.V. Mekhanizmy vdoskonalennya systemy upravlinnya stalym rozvytkom rehionu [Mechanisms for improving the management of sustainable regional development]. file:///C:/Users/HP/Downloads/vamcudu_2010_2_20.pdf
 17. Soobshchenie Evropeyskoy Komissii dlya Evropeyskogo Parlamenta, Soveta, Evropeyskogo Ekonomicheskogo i Sotsyalʹnogo Komiteta i Komiteta Regionov, kasayushcheesya Strategii Evropeyskogo Soyuza dlya Dunayskogo regiona. [8.12.2010 COM (2010) 715 FINAL] [Europe Message for the commissions are to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Danube Region].  http://www.danubecommission.org/uploads/doc/Danube%20 strategy/final%20EC%20Communic%20EUStrat%20for%20 the%20Danube%20Reg_RU.pdf
 18. Stratehii ekonomichnoho ta sotsialʹnoho rozvytku Odesʹkoyi oblasti do 2020 roku: Odesʹka oblasna rada, 2011 r. [Strategy of economic and social development of Odessa Region until 2020]. 2011, pp. 150.
 19. Kharichkov S.K. Kontseptualʹni zasady perekhodu Ukrayiny do staloho rozvytku: Rehionalʹnyy aspect [Conceptual framework of Ukraine’s transition to sustainable development: The regional dimension]. Visnyk sotsialʹno-ekonomichnykh doslidzhenʹ: Zbirnyk naukovykh pratsʹ -Bulletin of Social and Economic Research: Scientific Papers, 07, 2007, issue 27, pp. 364-371.
 20. Tsarenko O.V. Metodychni pidkhody do vyyavlennya dzherel formuvannya ta naroshchennya konkurentnykh perevah rehionalʹnykh ekonomichnykh system [Methodological approaches to identify sources of competitive advantage and increase regional economies]. Ekonomichnyy prostir – Economic space, 2010, no. 43, pp. 94–103.
 21. Chumachenko M.H. Problemy rehionalʹnoho upravlinnya v Ukrayini [Problems of regional government in Ukraine]. Rehionalʹna ekonomika – Regional Economics, 2008, no. 1–2, pp. 39–42.
 22. Shlyakhy pidvyshchennya konkurentospromozhnosti prymorsʹkykh rehioniv Ukrayiny: Analitychna dopovidʹ: Rehionalʹnyy filial natsionalʹnoho instytutu stratehichnykh doslidzhenʹ v m. Odesi [Ways to improve the competitiveness of the coastal regions of Ukraine: analytical Report]. Odessa, 2013. 50 p.
 23. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission: Europe 2020. — Brussels, 3.3.2010 [COM(2010) 2020 final]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
 24. Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 Establishing a Framework for maritime spatial planning. http://eur-lex.europa.eu/legal-content /EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.ENG
 25. Green Paper A 2030 framework for climate and energy policies /COM/2013/0169 final. http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1433318086120&uri=CELEX:52013DC0169
 26. Establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 – 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC.[Regulation (eu) no 1287/2013 of the european parliament and of the council of 11 December 2013]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1287
 27. Report from the commission to the european parliament, thecouncil, the european economic and social committee and the committee of the regions Progress of the EU’s Integrated Maritime Policy. http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1396421918103&uri=CELEX:52012DC0491
Download full text (PDF)