Формування науково-методичної бази збалансованого економіко-екологічного управління приморськими територіями в контексті міжнародного досвіду

Автори: Павленко О.П.

Рік: 2016

Випуск: 20

Сторінки: 18-28

Анотація

Стаття присвячена визначенню підходів до економіко–екологічно збалансованого управління розвитком приморських регіонів на базі формування комплексу організаційних та економічних заходів. Значення пріоритетів економічного оновлення приморських регіонів значною мірою залежить від якісної діагностики регіону, розробки моделі його бажаного стану і стратегії досягнення цього стану. Найбільш поширеним і прийнятним для вирішення цих завдань є принцип декомпозиції, заснований на функціональному підході. Політика розвитку приморських територій буде здійснюватися з урахуванням регіональних особливостей демографічної ситуації, зайнятості населення, рівня життя, концентруватиметься на активному сприянні створенню нових робочих місць, у першу чергу в інноваційних секторах, перекваліфікації вивільнених працівників, створенні сприятливих соціально-трудових відносин між роботодавцями і найманими працівниками, розвитку самозайнятості населення, фермерства, селянських господарств. Надана загальна оцінка процесів інтегрування морської та екологічної політики в економічну політику в ЄС в контексті перспектив її імплементації Україною.

Теги: збалансоване економіко-екологічне управління; приморські території; регіональні особливості; сталий розвиток

Список літератури

 1. Бєлєнький П.Ю. Методологічні аспекти міжрегіонального та транскордонного співробітництва /П.Ю. Бєлєнький, Н.А.Мікула //Зовнішньоекономічний кур’єр. – 2001. – № 1–2. – С. 9–13.
 2. Бистряков І.К. Еколого-економічні основи розвитку продуктивних сил / І. К. Бистряков //Економіка та держава. – 2009. – №7. – С. 40–44.
 3. Брижань І.А. Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку /І.А. Брижань //Вісник Полтавської державної аграрної академії. — №1. — 2013. — С. 128 – 133.
 4. Долішній М.І. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть: нові пріоритети /М.І. Долішній. –К.: Наукова думка, 2006.–512с.
 5. Інструменти та механізми забезпечення сталого розвитку приморських регіонів України : аналітична доповідь, матер. круглого столу (20 грудня 2013 року, м. Одеса). – Одеса: Фенікс, 2014. – 110 c.
 6. Крисилов А.Д. Инновационный потенциал региона как средство преодоления социально-экономического кризиса /А.Д. Крисилов //Проблеми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я в умовах фінансово-економічної кризи : Зб. матеріалів науково-практичної конференції (Одеса, 3 березня 2009 р.). /Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. – Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі; за заг. ред. О.О. Воловича. – О.: Фенікс, 2009. – С. 45-55.
 7. Мельник С.А. Управління регіональною економікою /С.А. Мельник. – К. : КНЕУ, 2000. – 124 с.
 8. Мельник Ю.І. Проблеми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я в умовах фінансово-економічної кризи /Ю.І. Мельник // Зб. матеріалів науково-практичної конференції (Одеса, 3 березня 2009 р.). /Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. – Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі; за заг. ред. О.О. Воловича. – О. : Фенікс, 2009. – С. 24-26.
 9. Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України / [за наук. ред. акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика]; Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України». – К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2013. – 40 с.
 10. Національна парадигма сталого розвитку України / [за заг. ред. академіка НАН України, д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б.Є. Патона]. – К.: Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України”, 2012. – 72 с.
 11. Повідомлення Комісії для Ради та Європейського Парламенту синергія чорноморського регіону – нова пропозиція регіонального співробітництва. Брюссель, 11.04.2007 COM(2007) 160 остаточний варіант. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com07_160_uk.pdf
 12. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року. [Постанова кабінету міністрів України від 21 липня 2006 р. №1001]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-2006-%D0%BF.
 13. Про Концепцію сталого розвитку населених пунктів: Постанова Верховної Ради України від 24 грудня 1999 р. №1359-XIV. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.
 14. Проблеми соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я в умовах фінансово-економічної кризи : Зб. матеріалів науково-практичної конференції (Одеса, 3 березня 2009 р.) / Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень у м. Одесі. – Регіональне представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі; за заг. ред. О.О. Воловича – О.: Фенікс, 2009. – 180 с.
 15. Просторове планування в прибережних зонах. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://plancoast.sea.gov.ua/
 16. Пушкарь І.В. Механізми вдосконалення системи управління сталим розвитком регіону //І.В. Пушкарь. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: file:///C:/Users/HP/Downloads/vamcudu_2010_2_20.pdf
 17. Cообщение Eвропейской Kомиссии для Eвропейского Парламента, Совета, Европейского Экономического и Социального Комитета и Комитета Регионов, касающееся Стратегии Европейского Союза для Дунайского региона. — [ 8.12.2010 COM (2010) 715 FINAL ]. Електронний ресурс. — Режим доступу: http://www.danubecommission.org/uploads/doc/Danube%20strategy/final%20EC%20Communic%20EUStrat%20for%20the%20Danube%20Reg_RU.pdf
 18. Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року. [Одеська обласна рада, 2011 р.]. — 2011. — С. 150.
 19. Харічков С.К. Концептуальні засади переходу України до сталого розвитку: Регіональний аспект /С.К. Харічков // Вісник соціально-економічних досліджень : Збірник наукових праць . – 07. — 2007. – Вип.27 . – С.364-371 .
 20. Царенко О.В. Методичні підходи до виявлення джерел формування та нарощення конкурентнихпереваг регіональних економічних систем /О.В. Царенко //Економічний простір. – 2010. – №43. – С. 94–103.
 21. Чумаченко М.Г. Проблеми регіонального управління в Україні /М.Г. Чумаченко // Регіональна економіка. – 2008. – № 1–2. – С. 39–42.
 22. Шляхи підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України: Аналітична доповідь. [Регіональний філіал національного інституту стратегічних досліджень в м. Одесі]. — Одеса, 2013. — 50 с.
 23. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission: Europe 2020. —Brussels, 3.3.2010 [COM(2010) 2020 final]. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
 24. Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 Establishing a Framework for maritime spatial planning. http://eur-lex.europa.eu/legal-content /EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.ENG
 25. Green Paper A 2030 framework for climate and energy policies /COM/2013/0169 final. http://eur-lex.europa.eu/legal content /EN/TXT/?qid=1433318086120&uri=CELEX:52013DC0169
 26. Establishing a Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises (COSME) (2014 – 2020) and repealing Decision No 1639/2006/EC.[Regulation (eu) no 1287/2013 of the european parliament and of the council of 11 December 2013]. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1287
 27. Report from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions Progress of the EU’s Integrated Maritime Policy. http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1396421918103&uri=CELEX:52012DC0491
Завантажити повний текст (PDF)