Якість водного середовища Хаджибейського лиману влітку 2016 р.

Автори: Богатова Ю.І., Секундяк Л.Ю., Кирсанова Є.В.

Рік: 2017

Випуск: 21

Сторінки: 78-85

Анотація

На основі аналізу результатів гідрохімічних досліджень в липні 2016 р. дана характеристика якості водного середовища Хаджибейського лиману – одного з найбільших замкнутих водойм північно-західного Причорномор’я. Це цінна бальнеологічна, рекреаційна і рибогосподарська водойма, в південну частину якої протягом більше 100 років надходять стічні води м. Одеса. За гідрохімічними показниками екосистема південній частині лиману характеризується як евтрофна, високий рівень вмісту азоту та фосфору підтримується антропогенним стоком станції біологічної очистки (СБО) «Північна». У поверхневому шарі поблизу працюючого випуску СБО відзначали високі концентрації амонійного азоту
(0,100 мгN·м-3), нітритів (0,102 мгN·дм-3), максимальні для лиману концентрації нітратів (1,629 мгN·дм-3), а в придонному – амонійного азоту (0,772 мгN·дм-3) і фосфатів (0,457 мгР·дм-3). В період проведення моніторингу на глибинах 8–12 м фіксували придонну гіпоксію, що утворилася після осідання і розкладання відмерлої зваженої органічної речовини (фітопланктону) в умовах сповільненої гідродинаміки. У придонному шарі на станціях з гіпоксією відзначали максимальні для лиману концентрації амонійного азоту, фосфатів і кремнію.

Донні відкладення лиману виконують накопичувальну функцію, визначають інтенсивність потоків речовини на кордоні «вода-донні відкладення», впливають на його гідрохімічний режим. Концентрації мінеральних і органічних речовин в поровій воді донних відкладів, особливо на станціях з гіпоксією, в кілька разів перевищували значення в придонному шарі лиману.

Теги: антропогенні стоки; антропогенные стоки; антропогенные стоки; биогенные вещества; биогенные вещества; біогенні речовини; гидрохимический режим; гидрохимический режим; гідрохімічний режим; донні відклади; донные отложения; донные отложения; Хаджибейский лиман; Хаджибейский лиман

Список літератури

 1. Гопченко Е. Д., Шакирзанова Ж. Р. Оценка наполнения Хаджибейского лимана поверхностными водами и долгосрочное прогнозирование его состояния в весенний период года // Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья / ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко; Одесский экологический университет. Одесса: ТЕС, 2011. С. 69-207.
 2. Пересторонина С. Ю., Пересторонин И. Л. Некоторые аспекты современного экологического состояния Хаджибейского лимана Одесской области // Известия Южного федерального университета. 2002. Вып. 6, том 29. С. 141-145.
 3. Тучковенко Ю. С., Иванов В. А., Сапко О. Ю. Оценка влияния береговых антропогенных источников на качество вод Одесского района северо-западной части Черного моря. Севастополь: НПЦ «ЭКОСИ-
  Гидрофизика», 2011. 69 с.
 4. Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов. Киев: Наукова думка, 1974. 224 с.
 5. Журавлева Л. А., Александрова Н. Г. Гидрохимический режим // Лиманы Северного Причерноморья. Киев: Наукова думка, 1990. С. 29–69.
 6. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология: монография / ред. Ю. П. Зайцев,
  Б. Г. Александров, Г. Г. Миничева; Одесский филиал Ин-та биологии южных морей НАН Украины. Киев: Наукова думка, 2006. С. 391–401.
 7. Старушенко Л. И., Бушуев С. Г. Причерноморские лиманы Одесщины и их рыбохозяйственное использование. Одесса, Астропринт, 2001. 152 с.
 8. Шекк П. Изменение видового состава ихтиофауны Хаджибейского лимана под действием антропогенных факторов и пути ё целенаправленного формирования // Науковий вісник Східноєвропейського університету ім. Л. Українки. Зоологія. 2015. № 2. С. 76–82.
 9. Руководство по химическому анализу морских вод РД 52.10.243-92. Санкт-Петербург: Гидрометеоиз-
  дат, 1993. 263 с.
 10. Redfield A. C. On the proportion of organic derivatives in sea water and their relation to the composition of
  plankton. James Johnstone Memorial Volume University Press, Liverpool, 1934, pp. 176-192.
 11. Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суши та естуаріїв України / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П Оксиюк та інш. Київ, 2001. 48 с.
 12. Мизандронцев И. Б. Химические процессы в донных отложениях водоемов. Новосибирск: Наука, 1990. 175 с.
Завантажити повний текст (PDF)