Водний баланс Хаджибейского лиману у сучасний період

Автори: Тучковенко Ю.С., Козлов М.А.

Рік: 2017

Випуск: 21

Сторінки: 66-77

Анотація

Отримано оцінки внесків різних природних та антропогенних чинників у формування водного балансу Хаджибейського лиману в сучасних умовах. Встановлено, що внаслідок змін клімату, які відбуваються в останні десятиріччя, річний дефіцит природного водного балансу лиману збільшився вдвічі. Для його компенсації необхідно поповнювати лиман водою з антропогенних джерел. Дослідження впливу антропогенних чинників на річну мінливість рівня води в лимані виконано з використанням моделі водного балансу, яка була верифікована за даними спостережень здійснених в період 2006-2010 рр. За результатами моделювання встановлено, що для стабілізації рівня води в лимані та запобігання виникненню багаторічних тенденцій його значного підвищення або зменшення, доцільно здійснювати скид у лиман вод зі станції біологічного очищення «Північна» протягом не більш 140 діб у травні-вересні, а в інші місяці року – в прилеглу акваторію Чорного моря.

Теги: водний баланс; водный баланс; водный баланс; моделирование; моделирование; моделювання; регулирование; регулирование; регулювання; рівень води; уровень воды; уровень воды; Хаджибейский лиман; Хаджибейский лиман; Черное море; Черное море; Чорне море

Список літератури

 1. Тучковенко Ю. С., Иванов В. А., Сапко О. Ю. Оценка влияния береговых антропогенных источников на качество вод Одесского района северо-западной части Черного моря: моногр. / Морской гидрофиз. ин-т НАНУ; Од. гос. эколог. ун-т. Севастополь: НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. 169 с.
 2. Паспорт реки Малый Куяльник / Укрюжгипроводхоз. Одесса, 1992. 130 с.
 3. Паспорт реки Свиная / Укрюжгипроводхоз. Одесса, 1992. 62 с.
 4. Розенгурт М. Ш. Гидрология и перспективы реконструкции природных ресурсов Одесских лиманов: моно-графия. Киев: Наукова думка, 1974. 224 с.
 5. Тимченко В. М. Эколого-гидрологические исследования водоемов Северо-Западного Причерноморья: монографія / Ин-т гидробиологии АН УССР. Киев: Наукова думка, 1990. 240 с.
 6. Лиманы Северного Причерноморья / В. С. Полищук, Ф. С. Замбриборщ, В. М. Тимченко и др.; отв. ред. О. Г. Миронов; Ин-т гидробиологии АН УССР. Киев: Наукова думка, 1990. 204 с.
 7. Шакірзанова Ж. Р. Оцінка стану Хаджибейського лиману та прогнозування можливих рівнів води у ньому // Український гідромететеорологогічний журнал. 2015. № 16. С. 156-163. http://uhmj.odeku.edu.ua/ uk/category/2015-uk/16-uk/
 8. Актуальные проблемы лиманов северо-западного Причерноморья: колект. монография / под ред. Ю. С. Тучковенко, Е. Д. Гопченко; Од. гос. экол. ун-т. Одесса: ТЕС, 2012. 224 с.
 9. Водний баланс Хаджибейського лиману за різних умов його існування: Звіт з НДР заключний (наук. кер. Є. Д. Гопченко) // База даних УкрНТЕІ, бібл. Од. держ. еколог. ун-ту. ДР № 0111U010352, 2011. 86 с.
 10. Гриб О. М. Методика оцінки можливого переповнення Хаджибейського лиману-водосховища (на прикладі травня 2015 року) // Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 18-20 листоп. 2015 р.). Одеса: ТЕС, 2015. С. 34-37.
 11. Гриб О. М. Про можливість використання існуючих штучних водойм в гирловій ділянці річки Свинна для зниження рівня води у Хаджибейському лимані при позначках рівня води вищих за 1,5 м БС // Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф (м. Одеса, 18-20 листоп. 2015 р.). Одеса: ТЕС, 2015. С. 37-39.
 12. Проект предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ, отводимых с возвратными водами предприятий филиала «Инфоксводоканал» во внутренние морские воды Черного моря и реку Днестр / ГП УкрНИ-ИМФ. Одесса, 2010. 209 с.
 13. Архів погоди в Одесі (1965-2015 рр.). Метеостанція № 33837 (WMO ID). URL: http://www.tutiempo.net (дата звернення: 15.04.2016).
 14. Гребінь В. В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз): монографія. Київ: Ніка-центр, 2010. 316 с.
 15. Водні ресурси та гідроекологічний стан Тилігульського лиману: монографія / Ю. С. Тучковенко, Н. С. Лобода, О. М. Гриб та ін.; Од. держ. еколог. ун-т; за ред. Ю. С. Тучковенко, Н. С. Лободи. Одеса: ТЕС, 2014. 277 с.
 16. Лобода Н. С., Сербова З Ф., Божок Ю. В. Вплив змін клімату на водні ресурси України у сучасних та майбутніх умовах (за сценарієм глобального потепління А1В) // Український гідрометеорологічний журнал. 2014. № 15. С. 149-159. http://uhmj.odeku.edu.ua/ uk/category/2014-uk/15-uk/
 17. Лобода Н. С., Божок Ю. В. Водні ресурси України XXI сторіччя за сценаріями змін клімату (RCP8.5 та RCP4.5) // Український гідрометеорологічний журнал. 2016. № 17. С. 117-122 http://uhmj.odeku.edu.ua/uk/ category/ 2016-uk/17-uk/
 18. Оцінка гідроекологічного стану верхньої частини Хаджибейського лиману від с. Єгоровка до с. Алтестове та розробка рекомендацій по поліпшенню водного режиму та відновленню її біологічних ресурсів. Звіт з НДР заключний (наук. кер. Н. С. Лобода). База даних УкрНТЕІ, бібл. Од. держ. еколог. ун-ту. ДР № 0111U010351, 2011. 263 с.
 19. Сапко О. Ю., Тучковенко Ю. С. Тенденции в изменении антропогенной нагрузки на прибрежные воды Одесского района северо-западной части Черного моря // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2010. Вип. 9. С. 173-177. http://bulletin.odeku.edu.ua/category/2010/9/
Завантажити повний текст (PDF)