Динаміка стану якості поверхневих вод басейну р. Західний Буг

Автори: Джам О.А., Данилюк І.В.

Рік: 2017

Випуск: 21

Сторінки: 56-65

Анотація

У статті проведено структурування даних основних статистичних характеристик для досліджуваних хімічних показників води у створах, просторовому їх розміщенню по довжині річки Західний Буг і її приток. Проаналізована динаміка основних гідрохімічних інгредієнтів у р. Західний Буг протягом 2011-2014 рр. Проведено порівняльний аналіз концентрацій компонентів сольового складу річкових вод у затверджених створах. Проведено оцінку якості води Західного Бугу з території України за гідрохімічними показниками. Визначений і досліджений вплив природних та антропогенних факторів на формування хімічного складу і якості річкових вод басейну р. Західний Буг.

Теги: басейн р. Західний Буг; бассейн р. Западный Буг; бассейн р. Западный Буг; гидрохимия воды; гидрохимия воды; гідрохімія води; джерела забруднення; динамика состояния бассейновой системы; динамика состояния бассейновой системы; динаміка стану басейнової системи; источники загрязнения; источники загрязнения; качество поверхностных вод; качество поверхностных вод; якість поверхневих вод

Список літератури

  1. Бедункова О. О., Стецюк Л. М. Аналіз особливостей формування якості води річок Західного Полісся. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/2009_1/ v450.pdf.-24.10.2011.
  2. Забокрицька М. Р. Про сучасний гідрохімічний режим р. Західний Буг та її приток // Наук. пр. УкрНДГМІ. 2003. Вип. 251. С. 135 – 140.
  3. Клименко Н. А. Районирование бассейна реки Западный Буг в зависимости от антропогенной нагрузки // Материалы VII Междунар. конф. Варшава, 2005. С. 201 – 206.
  4. Паньків Р., Кость М., Сахнюк І. Екологічна оцінка якості вод верхньої частини басейну Західного Бугу // Геологія і геохімія родючих копалин. 2013. № 1-2. С. 107 – 113.
  5. Курганевич Л. П. Еколого-геоморфологічний аналіз басейну Західного Бугу. Л.: Меркатор, 1997. С. 137 – 139.
  6. Ковальчук І. П. Еколого-геоморфологічні проблеми інтенсивно-меліорованих басейнів малих рік. К.: Знан-ня, 1992. С 107 – 108.
  7. Анісімова Г. М. Взаємозв’язки в системі «населення-довкілля» в басейні Західного Бугу: зб.наук. пр. Л.: Вид-во Львів.ун-ту, 1994. 85 с.
  8. Тімченко З. В. Оцінка екологічного стану малих річок . Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. С 317 – 320.
  9. Романенко В. Д. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними критеріями К.: Сим-вол-Т, 1998. 28 с.
  10. Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Курило С. М. Основи гідрохімії: підручник. К.: Ніка-Центр, 2012. C. 267–270.
Завантажити повний текст (PDF)