Детальна оцінка агрокліматичних умов з врахуванням мікроклімату

Автори: Ляшенко В.О.,.Маринченко К. О

Рік: 2014

Випуск: 18

Сторінки: 85-92

Анотація

На прикладі території Тарутинського району Одеської області реалізована методика детальної оцінки агрокліматичних ресурсів на обмеженій території з неоднорідною підстильною поверхнею з врахуванням мікроклімату . Виділено мікрокліматичні райони, які відрізняються за умовами морозо- і заморозконебезпечності, що обумовлено різними елементами рельєфу.

Теги: агрокліматичні ресурси; елементи рельєфу; микроклимат; типи підстильної поверхні

Список літератури

  1. Атлас Одеської області / Под ред. Топчиева А.Г. – Одеса: Хорос, 2002. – 80 с.
  2. Довідник з агрокліматичних ресурсів Одеської області /За редакцією Т.І.Адаменко, В.М.Ситова. – Одеса, 2013. – 189с.
  3. Ляшенко Г.В. Агроклиматическое районирование административного района с учетом микроклимата (на примере Суворовского района Молдовы): автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. геогр. наук: 11.00.09 «Метеорология, климатология, агрометеорология». – Одесса, 1991. – 28 с.
  4. Ляшенко Г.В. Методика оцінки агрокліматичних ресурсів та їх картографування з урахуванням мікроклімату / Г. В. Ляшенко – Одеса ,2009. – 39 с.
  5.  Ляшенко Г.В. Агрокліматична оцінка продуктивності сільськогосподарських культур в Україні.
  6. Микроклимат СССР // Под ред. И.А. Гольцберг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967. – 286 с.
  7.  Микроклимат холмистого рельефа и его влияние на сельскохозяйственные культуры // Под ред. И.А. Гольцберг. – Л.: Гидрометеоиздат, 1962. – 250 с.
  8.  Мищенко З.А. Биоклимат дня и ночи / З.А. Мищенко. – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 280 с.
  9.  Мищенко З.А., Г.В.Ляшенко Крупномасштабное картографирование микроклимата по условиям заморозко – и морозоопасности // Изд. АН МССР. Серия биол. и хим. наук. – Кишинев: Штиинца, 1990. – № 3. – С. 60-72.
  10.  Романова Е.Н. Микроклиматическая изменчивость основных элементов климата. -Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 280 с.
Завантажити повний текст (PDF)