Social-economic and environmental problems of development of the Prichernomorsky zone of Ukraine

Authors: Tonkonogaya I.

Year: 2011

Issue: 12

Pages: 40-47

Abstract

The estimation of social- economic and environmental problems of the Prichernomorsky zone of Ukraine on an example of the Odessa oblast was carried out. The mechanism of ecological-economic regulation with use of financial and economic tools was created.

Tags: development; ecological-economic regulation; environmental problems; Prichernomorsky zone

Bibliography

  1. Стратегия экономического и социального развития Одесской области на период до 2015 г.[Электронный ресурс] /Режим доступа- http://oda.odessa.gov.ua
  2. Закон Украины “О приоритетных направлениях развития науки и техники” от 11.07.2001г.
  3. Стратегія розвитку промислового комплексу регіону/ За ред. Б.В. Буркинського, В.М. Лисюка. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2008. – 321 с.
  4.  Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: Навчальний посібник. – Харків: Бурун книга, 2009. – 480 с.
  5. Ісаченко Д.А. Малі підприємства в трансформаційній економіці регіону: Монографія. –Одеса: ІПРЕЕД НАНУ,2009. – 406 с.
  6. Давидюк Ю.В. Механізм еколого-економічного регулювання діяльності суб’єктів природокористування промислового виробництва: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.06 / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2008. — 19 с.
  7. Самолюк В.Й. Регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на основі системної оцінки її інтенсивності: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.08.01 / Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 19 с.
Download full text (PDF)