Інструменти ефективної організації регіонального регулювання рекреаційної діяльності

Автори: Шурда К.Е.

Рік: 2016

Випуск: 20

Сторінки: 29-39

Анотація

У статті досліджено проблеми організації регулювання діяльності туристично-рекреаційного комплексу (ТРК) регіону для забезпечення єдиного підходу щодо вирішення проблем формування його оптимального механізму. Проведено аналіз функцій ТРК, представлено системне бачення ТРК, запропоновано принципи стратегії багаторівневого регулювання діяльності ТРК. Особливу увагу приділено організаційно-економічної моделі регулювання ТРК на основі концепції маркетингу взаємодії. Запропоновано методологічні засади формування системи показників для забезпечення економічної безпеки регіонів та систем ТРК.

Теги: контролінг; мониторинг; рекреация; туризм; туристсько-рекреаційний комплекс

Список літератури

 1. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем /Ю.А. Веденин. – М.: Наука, 1982. – 254 с.
 2. Теоретические основы рекреационной географии /Под ред. В.С. Преображенского. – М.: Наука, 1975. – 223 с.
 3. Бейдик О.О. Словник-довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії /О.О. Бейдик. – К.: Палітра, 1997. – 130 с.
 4. Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі: монографія /О.О. Вишневська. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 296 с.
 5. Квартальнов В.А. Стратегический менеджмент в туризме /В.А. Квартальнов. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 496 с.
 6. Любицева О.О. Рынок туристических услуг /О.О. Любицева. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с.
 7. Рутинський М.Й. Географія туризму України: навч.-метод. посіб. /М.Й. Рутинський. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.
 8. Шурда К.Э. Проблемы сохранения и перспективы развития рекреационных территорий Украины /К.Э. Шурда //Науковий вісник: зб. наук. пр. – Львів, 2005. – Вип.15.7. – С. 322-327.
 9. Шурда К.Э. Ресурсный потенциал курортно-рекреационных территорий /К.Э. Шурда //Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації: зб. наук. пр. – Донецьк, 2005. – С. 69-77.
 10. Шурда К.Э. Экономическая оценка климатических изменений / К.Э. Шурда // Економічний часопис-ХХІ. – 2014. – № 3-4 (1). – С. 97-100.
 11. Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія /Н.В. Фоменко. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
 12. Шурда К.Э. Инструменты стратегического управления освоением погодно-климатического потенциала приморских регионов /К.Э.Шурда // Экономика и управление. – 2010. – № 1. – С. 91-95.
 13. Шурда К.Э. Погодно-климатический ресурс: экономико-экологические проблемы использования и контроля: монография /К.Э.Шурда. – Одесса: Фенікс, 2007. – 343 с.
 14. Пузакова Е.П. Международный туристический бизнес /Е.П. Пузакова, В.А. Чесникова. – М.: Экспертное бюро, 1996. – 176 с.
 15. Александрова А. Ю. Международный туризм: учебник /А.Ю. Александрова. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 470 с.
 16. Портер М.Е. Конкуренция /М.Е. Портер. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с.
 17. Шурда К.Е. Погодно-кліматична складова економічної безпеки регіону /К.Е. Шурда //Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. – Хмельницький, 2009. – Т. 1 (135), № 5. – С. 39-41.
 18. Шурда К.Э. Анализ причин возникновения и оценка экологических рисков в Украине (на примере Одесской обл.) / К.Э.Шурда // East European Scientific Journal. – 2016. – Vol. 4. – № 2(6). – pp. 185-192.
Завантажити повний текст (PDF)