Environmental express-estimation of urban environment quality

Authors: Korinevskaya V.

Year: 2010

Issue: 09

Pages: 41-48

Abstract

The method of complex environmental estimation of urban environment quality – an environmental express-estimation – is offered, in basis of which the indexation of quality indicators priority is fixed with subsequent summarizing description to three groups of urban environmental situation forming model: pressure – consequence – response.

Tags: index; indicator; quality of urban environment

Bibliography

 1. Картава О.Ф. Еколого-гідрогеохімічний аналіз урбанізованих територій (на прикладі м. Луцька) // Автореф. дис. … канд. географ. наук. – Чернівці, 2001. – 19 c.
 2. Меліхова Т.Л. Ландшафтно-екологічний аналіз території великих міст за станом міського середовища (на прикладі м. Рівного) // Автореф. дис. … канд. географ. наук. – К., 2000. – 19 c.
 3. Владимиров В.В. Урбоэкология: конспект лекций. – М.: МНЭПУ, 1999. – 204 с.
 4. The state of the world cities 2001. – UNCHS(Habitat), 2001. – 126 p.
 5. C. Lavalle, L. Demicheli, M. Kasanko. Towards an urban atlas: assessment of spatial data on 25 European cities and urban areas. – Copenhagen: EEA, 2002. – 131 p.
 6. Environment monographs № 83: OECD core set of indicators for environmental performance reviews. – Paris: OECD, 1993. – 38 p.
 7. Кориневская В.Ю. Шанина Т.П. Экологическая экспресс-оценка качества городской среды // Тези IV міжнародної конференції студентів, магістрів та аспірантів «Сучасні проблеми екології». – Житомир, 2007. – С.72-73.
 8. Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологічний аудит. – К.: Вища школа, 2000. – 344 с.
 9. Ахиезер А.С. Развитие экологических оценок городских территорий // Экологические аспекты городских систем. – Минск, 1984. – С.78–92.
 10. Топчиев А.Г. Геоэкология: географические основы природопользования. – Одесса: «Астопринт», 1996. – 392 с.
 11. Звіт про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2006 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: http://www.menr.gov.ua/cgi-bin/go?node=reg%20dop%2006.
 12. ДСП 201-97 «Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)» [Електронний ресурс] : за станом на 9 липня 1997 р. / Мінздрав України. – Режим доступу до докум.: http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=803.
 13. Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України [Електронний ресурс] : за станом на 10 квітня 2006 р. / Мінбуд України. – Режим доступу до докум.: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0880-06.
 14. Вильдерман А.М. Мытник И.Д. Развитие туризма – приоритетное направление экономического роста города Белгорода-Днестровского // Черноморская каравелла -2004: сборник материалов симпозиума. – Одесса: ЦНТЭПИ, 2004. – С. 19–21.
Download full text (PDF)