Требования к аннотациям

ВИМОГИ ДО АНОТАЦІЙ

УКРАЇНСЬКОЮ (РОСІЙСЬКОЮ) ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ

 

Оcновні цілі та завдання авторського резюме

Авторське резюме (Abstract) є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що  має науковий характер. Авторське резюме повинне бути зрозумілим без звертання до самої публікації. Воно є основним джерелом інформації у вітчизняній і закордонній інформаційній системах і базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

Авторське резюме англійською мовою (Abstract) розміщується в англомовному блоці інформації про статтю, і в подальшому використовується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем (індексів цитування).

Авторське резюме українською (російською) мовою є основою для підготовки авторського резюме англійською мовою, але англомовне резюме має бути більшим за обсягом і не повторювати українську анотацію. Abstract – це фактично стислий виклад статті англійською мовою, її реферування.

Структура і зміст авторського резюме англійською мовою:

  • проблема — Introduction
  • мета — Purpose
  • методи дослідження — Methods
  • основні результати дослідження — Results
  • висновки та конкретні пропозиції автора — Conclusion

Методологію доцільно описувати лише в тому випадку, якщо вона містить новизну і становить інтерес з погляду представленої статті.

Результати роботи треба описувати точно та інформативно. Наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, фактичні дані, виявлені взаємозв’язки і закономірності. При цьому віддається перевага новим результатам та даним довгострокового значення, важливим відкриттям, висновкам, що спростовують існуючі теорії, а також даним, що, на думку автора, мають практичне значення.

Висновки можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описаними у статті. Відомості, що містяться в назві статті, не повинні повторюватися в тексті авторського резюме. Варто уникати зайвих вступних фраз (наприклад, «автор статті розглядає…»). Історичні довідки, якщо вони не складають основний зміст документа, опис раніше опублікованих робіт і загальновідомі положення в авторському резюме не наводяться. У тексті авторського резюме слід вживати синтаксичні конструкції, властиві мові наукових документів, уникати складних граматичних конструкцій, також варто застосовувати ключові слова з тексту статті. Авторське резюме має бути лаконічним і чітким, вільним від другорядної інформації, зайвих вступних слів, загальних і незначних формулювань. Скорочення й умовні позначки, крім загальновживаних, застосовують у виняткових  випадках. Обсяг авторського резюме (Abstract) визначається змістом публікації, але не повинний бути меншим, ніж 200-300 слів.

Авторське резюме (Abstract) має бути написане якісною англійською мовою.Якщо автор не в змозі підготувати Abstract, що відповідає викладеним вище вимогам, він може звернутися до фахівців.

Приклад авторського резюме (Abstract) до наукової статті

 

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН

У статті проведено комплексну оцінку можливостей прогнозування змін клімату на сучасному етапі розвит-

ку суспільства. Глобальні дані гідрометеорологічних та екологічних служб свідчать про тенденцію збільшення економіко-екологічної дисгармонії в результаті зміни клімату. Кліматичні зміни обумовлені постійним зростанням викидів в атмосферу діоксиду вуглецю (СО2) та інших газів, які створюють «парниковий ефект». Сьогодні – це одна із найсерйозніших світових екологічних та економічних проблем. Зміна клімату для всіх країн світу, у тому числі для України, означає збільшення кількості природних катастроф, що розширює масштаби економічних втрат, які щорічно обчислюються сотнями мільярдів доларів США (для України – близько $1 млрд.). Автор аналізує різні економічні сценарії і види збитків від зміни клімату, з урахуванням викидів усіх парникових газів при моделюванні клімату.

Ключові слова: економічна оцінка, зміна клімату, парниковий ефект, антропогенні викиди, адаптація економіки.

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

В статье проведена комплексная оценка возможностей прогнозирования изменения климата на современном этапе развития общества. Глобальные данные гидрометеорологических и экологических служб свидетельствуют о тенденции увеличения экономико-экологической дисгармонии в результате климатических изменений. Они обусловлены постоянным ростом выбросов в атмосферу диоксида углерода (СО2) и других газов, которые создают «парниковый эффект». Сегодня – это одна из самых серьезных мировых экологических и экономических проблем. Изменение климата для всех стран мира, в том числе для Украины, означает увеличение количества природных катастроф, что расширяет масштабы экономических потерь, которые ежегодно исчисляются сотнями миллиардов долларов США (для Украины – около $1 млрд.). Автор анализирует различные экономические сценарии и виды ущербов от изменения климата, с учетом выбросов всех парниковых газов при моделировании климата.

Ключевые слова: экономическая оценка, изменение климата, парниковый эффект, антропогенные выбросы, адаптация экономики.

 

ECONOMIC ASSESSMENT OF CLIMATE CHANGE

Introduction. Climate change is one of the most pressing problems of modernity. Climate is a natural resource on

which depend the conditions of life and human activities, directions and level of economic development. As the natural resource, climate can be used for a benefit of mankind. Climate is one of the main factors shaping the natural environment and even a minor changing it, particularly in Ukraine, can cause difficult environmental situation and significant social and economic losses.

The purpose of this publication is a comprehensive estimation of modern climate change, analysis of various economic scenarios and types of damages from climate change. The need for information on climate change has increased unprecedentedly, and today the need of bringing this information to many users is clearly visible in order to improve knowledge and understanding of global and regional climate variability and change, as well as their mechanisms.

Results. А comprehensive assessment of the climate change forecasting possibilities in modern society are discussed in the article. The global data hydro-meteorological and ecological services indicate a trend of increasing economic and environmental disharmony as a result of climate change. Climate change caused constant increase emissions of carbon dioxide (CO2) and other gases that create the «greenhouse effect». Today it is one of the most serious global environmental and economic challenges. Climate change for all countries, including Ukraine, means increase in number of natural disasters that expand economic losses each year to hundreds of billions of dollars (in Ukraine – about $1 billion in recent years). The author analyzes various economic scenarios and types of damages from climate change, including emissions of greenhouse gases in climate modeling.

Conclusion. Comprehensive assessments of climate change impacts on the economy, the environment and the population of Ukraine does not currently exist, although, construction of such assessments is now an actual problem. It is necessary to determine what and where in the country will be in relation to climate change. It should be taken into account that the anthropogenic component of climate change is largely determined by energy-intensive technologies stipulating the greenhouse effect and the environmental degradation in general.

Directions for further research should include the following. Estimation of the climate change predictability in its extreme complexity for identification and analysis, specification of reasons for existing developments, including human activity. Application of the results obtained in the sphere of socio-economic impacts of climate change in face of which the entire population of the planet are now put.

Keywords: economic assessment of climate change; greenhouse effect; anthropogenic emissions; economic adaptation.