Integrated analysis of natural resource potential of Odessa region

Authors: Katerusha O.V., Safranov T.A.

Year: 2014

Issue: 18

Pages: 21-31

Abstract

There are characterized bioclimatic, hydromineral, curative mud and thalassotherapeutical resources, peculiarities of natural reserve fund and other components of natural and recreational potential of Odessa region.

Tags: bioclimate; curative mud; index of reserveness; mineral waters; natural and recreational potential; thalassotherapy

Bibliography

 1.  Природа Одесской области / Под ред. Г.И. Швебса, Ю.А. Амброза. – Одесс: Вища школа, 1997.-144 с.
 2.  Одеський регіон: природа, населення, господарство : навч. посіб. / О. Г. Топчієв [та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2003. – 184 с.
 3.  Національний атлас України. – К.: ДНВП «Картографія», 2007. – 440 с. Карта «Ландшафти» – С. 222-223, (М 1:2500 000), легенда – С. 224; карта «Фізико-географічне районування» – С. 228-229, (М 1:2500 000).
 4.  Катеруша О.В., Сафранов Т.А. Біокліматична оцінка території Одеської області. – Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2010. – №10. – С. 3-11.
 5.  Сафранов Т.А., Волков А.І., Катеруша О.В. Кількісна оцінка гідромінеральної і пелоїдної складових природно-рекреаційного потенціалу Одеської області. – Український гідрометеорологічний журнал. – 2010. – №7., – С. 3-14.
 6.  Сафранов Т.А., Катеруша О.В. Особенности талассотерапии в прибрежной зоне Одесской области. – Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2011. – №12. – С. 3-11.
 7.  Нікіпелова О.М., Катеруша О.В.,Сафранов Т.А. Природні лікувальні ресурси лиманів Одеської області. – Мат. Всеукр. науково-практ. конф. «Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення». Збірник статей за матеріалами доповідей. – Одеса: ТЕС, 2012. – С. 15-17.
 8. Катеруша О.В.,Сафранов Т.А., Волков А.І., Конякін С.М. Природно-заповідна складова рекреаційного потенціалу Одеської області. – Вісник Одеського державного екологічного університету. – 2012. – № 14. – С. 5-14.
 9.  Врублевська О.О., Катеруша Г.П. Прикладна кліматологія. Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: Економіка, 2005. –131с.
 10.  Оцінка впливу кліматичних змін на галузі економіки України/ С.М. Степаненко, А.М. Польовий, Є.П. Школьний та ін. За ред. С.М. Степаненко, А.М. Польового. – Одеса: Екологія, 2011. – 696 с.
 11.  Берлинский Н.А., Тужилкин В.С., Косарев А.Н., Налбандов Ю.Р. Изменчивость гидрофизических полей и придонной гипоксии // В кн. «Северо-западная часть Черного моря: биология и экология (1967 – 2003 гг.). – Киев: Наукова думка, 2006. – С. 32-52.
 12.  Гідрологічні та геохімічні показники стану північно-західного шельфу Чорного моря: довідковий посібник / [відповід. ред. И.Д. Лоева]; І.Г. Орлова, М.Ю. Павленко, В.В. Український та ін. – К.: КНТ, 2008. – 616 с.
 13.  Кенц В.В., Богатирьова Т.В. Зовнішнє застосування мінеральних вод. // В кн. «Мінеральні води України». За ред. Е.О. Колісника, К.Д. Бабова. – К.: Купріянова, 2005. – С. 320-381.
 14.  Нікіпелова О.М. Результати моніторингу колоїдно-хімічних властивостей мулових сульфідних систем Куяльницького лиману та озера Чокрак. – Труди Одеського політехнічного університету. – 2009 – № 1 (31). – С. 169-173.
 15. Обухов Є.В. Сучасні показники забезпечення населення України водними ресурсами. – Український гідрометеорологічний журнал. – 2011. – №8. С. 176-181.
 16. Тюреміна В.Г., Гузенко З.Є. Прогнозні ресурси підземних вод Причорномор’я та стан їх використання //Причорноморський екологічний бюлетень. 2010. – № 2(36). – С. 109-113.
 17. Пилипенко Г.П., Горун В.В. Інтегральна оцінка ландшафтно-рекреаційних районів Одеської області // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. В 3-х томах. – К.: ВГЛ «Обрії», 2012. – Т. І. – С. 264-267.
Download full text (PDF)