Характеристика скидів антропогенних джерел забруднення морських вод біля узбережжя Одеси в сучасний період

Автори: Тучковенко Ю. С., Сапко О. Ю.

Рік: 2017

Випуск: 22

Сторінки: 5-13

Анотація

Виконано аналіз отриманих в останнє десятиліття відомостей щодо показників якості вод найбільш проблемних берегових антропогенних джерел забруднення прибережних вод м. Одеси (станції біологічної очистки «Північна», морських випусків дренажних і зливових вод), а також змін, які відбулися протягом ХХI ст. Визначено дії, реалізація яких дозволить зменшити негативний вплив стоку дренажних і зливових вод на якість морських вод в прибережній рекреаційній зоні міста.

Теги: антропогенні джерела забруднення; Одеський район; Чорне море

Список літератури

 1. Тучковенко Ю. С., Иванов В. А., Сапко О. Ю. Оценка влияния береговых антропогенных источников на качество вод Одесского района северо-западной части Черного моря: моногр. / Морской гидрофиз. ин-т НАНУ; Од. гос. эколог. ун-т. Севастополь: НПЦ ЭКОСИ-Гидрофизика, 2011. 169 с.
 2. Технология очистки сточных вод / Инфоксводоканал. http://infoxvod.com.ua/information/ tehnologi-ya_ochistki_stochnih_vod (дата обращения: 10.08.2017).
 3. Тучковенко Ю. С., Сапко О. Ю. Оценка влияния СБО «Северная» и «Южная» на загрязнение вод Одесского района северо-западной части Черного моря // Вісник Одеського державного екологічного університету. 2011, Вип. 12. С. 178 – 191. http://bulletin.odeku.edu.ua/uk/ cate-gory/2011-uk/12-uk/#post-2956
 4. Тучковенко Ю. С., Височанская Ю. В. Недостатки ОВОС проекта глубоководного морского выпуска сточных вод СБО «Северная» // Екологія міст та рекреаційних зон : збірник доп. та статей Всеукр. науково-практ. конф. (м.Одеса, 31 травня – 1 червня 2012 р.). Одеса: ІНВАЦ, 2012. С. 120-123.
 5. Внукова Н. В. Якість морських вод прибережної зони північно-західної частини Чорного моря/ / Вестник ХНАДУ. 2015. Вып. 70. С. 55–60.
 6. Волков А. И. Анализ качества морских вод побережья Одесской агломерации // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. 2012. № 1-2. С. 46–50.
 7. Левковська В. Ю. Гігієнічна оцінка морського середовища в районі Одеської затоки // Таврический медико-биологический вестник. 2013. Том 16, № 4 (64). С. 99–102.
 8. Михайлюк О. Л. Екологічні ризики розвитку оздоровчо-го туризму в Одеській області // Науковий вісник. Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. Науки: економіка, політологія, історія. 2015. № 1 (221). С. 104-116.
 9. Проект предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ, отводимых с возвратными водами предприятий филиала «Инфоксводоканал» во внутренние морские воды Черного моря и реку Днестр / ГП УкрНИ-ИМФ. Одесса, 2010. 209 с.
 10. Дятлов С.Е., Патлатюк Е.Г., Никаноров В.А., Адобовский В. В. и др. Качество дренажных вод, ливневых и сточных вод, сбрасываемых в море и Хаджибейский лиман // Экологические проблемы Черного моря. Одесса: ОЦНТЭИ, 2002. С. 69–73.
 11. Дятлов С. Е., Кошелев А. В., Адобовский В. В., Секундяк Л. Ю., Подлетная Н. Ф., Кирсанова Е. В., Девятых Г. Н., Запорожец С. А. Токсикологическая характеристика дренажных и ливневых вод Одесского побережья // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2015. № 3–4 (64). С. 203–207.
 12. Скрипник И. А., Подплетная Н. Ф., Секундяк Л. Ю., Кирсанова Е. В., Павлютина Л. П. Анализ сточных ливневых вод, сбрасываемых в Одесский залив // Екологічна безпека прибережної та шельфової зон та комплексне використання ресурсів шельфу: Зб. наук. пр. Севастополь, 2009. Вип. 17. С. 315–319. http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/19308
 13. Гончаров А. Ю. Разница между “СБО курильщика” и “СБО здорового человека”. Публикация от 29.03.2016 г. в общедоступной группе: Хаджибейский лиман – реабилитация и развитие. https://www.facebook.com/groups/ 125941511079338/?fref=ts (дата обращения: 10.08.2017).
 14. Химико-бактериологические показатели очищенных вод, сбрасываемых станцией биологической очистки «Северная» в Черное море по состоянию на 29.02.2016, 14.03.2016, 14.04.2016 / Инфоксводоканал. http://infoxvod.com.ua/information/kachestvo_ochistki_stochnih_vod (даты обращения: 05.03.2016, 22.03.2016, 25.04.2016).
 15. Смрадные реки, мусорные берега.
  https://www.youtube.com/watch?v=nIvXEpM2fMI (дата обращения: 19.07.2017).
 16. Abusam A., Shahalam A. B. Wastewater reuse in Kuwait: Opportunities and constraints. The Sustainable City VIII, 2013, vol. 2, pp. 745-754. https://www.researchgate.net/publiction/269058606_Wastewater_reuse_in_Kuwait_Opportunities_and_constraints (ac-cessed 10.08.2017).
 17. Sandeep Kumar Gautam, Divya Sharma, Jayant Kumar Tripathi, Saroj Ahirwar, Sudhir Kumar Singh. A study of the effectiveness of sewage treatment plants in Delhi region. Appl Water Sci, 2013, no. 3, pp. 57–65. http://link.springer.com.sci-hub.io/article/10.1007/s13201-012-0059-9 (accessed 10.08.2017).
 18. U.S. Environmental Protection Agency. Region 10. Advanced Wastewater Treatment to Achieve Low Concentration of Phosphorus. EPA 910-R-07-002. Seattle, WA. (April). 2007. http://www.epa.gov/region10/pdf/tmdl/ awt_report.pdf (accessed: 29.03.2016)
 19. Нормативи гранично допустимих концентрацій основних забруднюючих речовин у внутрішніх морських водах та територіальному морі України / Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення: затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. № 269 (із змінами і доповненнями в редакції від 26.12.2015 р.). http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF (да-та обращения: 30.08.2017).
 20. Видеозапись открытого совещания от 14.08.2017 в Государственной экологической инспекции северо-западного региона Черного моря. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1990&v=M2TO0n2Gtd0 (дата обращения: 30.08.2017)
 21. Один из красивейших одесских пляжей забросали фекалиями: от горсовета нет реакции. https://www.048.ua/news/1729947 (дата обращения: 30.08.2017)
Завантажити повний текст (PDF)