Зміни клімату та їх можливі наслідки у формуванні якості вод (на прикладі річок Псел та Ворскла)

Автори: Лобода Н. С., Пилип’юк В. В.

Рік: 2017

Випуск: 22

Сторінки: 69-79

Анотація

В роботі розглянуті актуальні питання впливу кліматичних змін на якість річкових вод. Основою розрахунків є дослідження змін основних гідрохімічних показників (іони хлору, натрію, магнію, заліза, кремнію, а також концентрацій кисню, фосфатів, нітритів, нітратів, мінералізації) води річок Псел та Ворскла та кількісних оцінок якості їх вод. Виділені основні забруднюючі речовини та показаний зв’язок між забрудненням річки та абіотичними чинниками. Установлена тенденція до зменшення водних ресурсів за кліматичним сценарієм А1В, зростання температур повітря за теплий та холодний періоди року, показаний їх зв’язок із процесами формування якості вод.

Теги: зміни водності; зміни температурного режиму; концентрации загрязняющих веществ; концентрации загрязняющих веществ; концентрації забруднюючих речовин; показатели качества воды; показатели качества воды; показники якості води

Список літератури

 1. http://ec.evropa/eu/environment/water/water-frame-work/factsfigures/guidance.docs.en/htm
 2. Степаненко С. М., Польовий А. М., Лобода Н. С. та ін. Кліматичні зміни та їх вплив на сфери економіки України / за ред. С. М. Степаненка, А. М. Польового. Одеса: “ТЕС”, 2015. 520 с.
 3. Романенко В. Д. Основы гидроекологии: учебник. К.: Генеза, 2004. 664 с.
 4. Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / Хільчевський В. К., Ромась І. М., Ромась М. І. та інш.; за ред. В. К. Хільчевського. К.: Ніка-центр, 2007, 184 с.
 5. Гребінь В. В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз). К.: Ніка-Центр, 2010, 316 с.
 6. Горев Л. М., Пелешенко В. І., Кирничний В. В. Методика оптимізації природного середовища проживання. К.: Либідь, 1992, 528 с.
 7. Хільчевський В. К., Осадчий В. І. Курило С. М. Основи гідрохімії. К.: Ніка-Центр, 2012, 312 с.
 8. Гриб Й. В., Клименко М. О., Сондак В. В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). Волинські обереги, 1999, Т. 2. 347 с.
 9. Гідрохімічний довідник. Поверхневі води України. Гідрохімічні розрахунки. Методи аналізу / Осадчий В. І., Набиванець Б. Й., Осадча Н. П., Набиванець Ю. Б. К.: Ніка-Центр, 2008. 656 с.
 10. Винарчук О. О., Хільчевський В. К. Умови формування хімічного складу води та вивченість гідрохімічного режиму річок лівобережного лісостепу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2010. Т. 18. С. 219-229.
 11. Курило С. М., Винарчук О. О. Багаторічні зміни мінералізації і вмісту головних іонів у воді р. Псел та аналіз їх взаємозв’язку із водністю // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2012. Т. 1. С. 95-101.
 12. Павельчук Є. М., Сніжко С. І. Гідролого-гідрохімічні характеристики річок Житомирського Полісся в умовах глобального потепління. Житомир: Видавництво Волинь, 2017. 240 с.
 13. Шевчук В., Мазуркевич О., Навроцький В. Екологічне оздоровлення Дніпра. К.: 2001. 267 с.
 14. Сніжко С. І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. К.: Ніка-Центр, 2001. 262 с.
 15. Емельянова В. П., Данилова Г. Н., Колесникова Т. Х. Оценка качества поверхностных вод суши по гидрохимическим показателям // Гидрохимические материалы. 1983. Т. LXXXVIII. С. 119–129.
 16. Романенко В. Д., Жукинський В. М., Оксіюк О. П. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за вдповідними категоріями. К.: Символ, 1998. 28 с.
 17. Пилип’юк В. В. Гідролого-гідрохімічні характеристики та якість вод річок Псел та Ворскла: Дис. канд. геогр. наук: 11.00.07. Одеса, 2016. 253 с.
 18. Лобода Н. С., Пилип’юк В. В. Тенденції зміни водності та якості води річок Псел та Ворскла на початку ХХІ сторіччя // Україна: географія цілей та можливостей. 2012. Т. 1. С. 192-195.
 19. Loboda N. S., Pilipyuk V. V. Assessment of water quality of the Psel river using hydrochemical indicators in the different seasons of year. Sustainable development, 2014, no. 16, pp. 114-117.
 20. Loboda N. S., Pilipyuk V. V. Evaluation of ability for natural purification of the Psyol and Vorskla rivers. International Journal of Research in Earth & Environmental Sciences, 2015, no. 1 pp. 28–32.
 21. Loboda N. S., Pilipyuk V. V. Hydrochemical composition of Psyol and Vorskla river waters under conditions of antropogenic influence. European Applied Sciences, 2014, no 7 pp. 57–60.
 22. Юрасов С. М., Кур’янова С. О., Юрасов М. С. Комплексна оцінка якості вод за різними методиками та шляхи її вдосконалення // Український гідрометеорологічний журнал. 2009. №5. С. 42–53.
 23. Владимиров А. М. Сток рек в маловодный период года. Л.: Гидрометеоиздат, 1976. 295 с.
 24. Лобода Н. С., Пилип’юк В. В. Визначення водних ресурсів річок Псел та Ворскла з урахуванням впливу підстильної поверхні на базі моделі «клімат – стік» // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2015. Т. 2 (37). С. 48-55.
 25. Лобода Н. С., Пилип’юк В. В. Тенденції зміни водності та якості води річок Псел та Ворскла на початку ХХІ сторіччя // Україна: географія цілей та можливостей. 2012. Т. 1. С. 192-195.
 26. Лобода Н. С. Расчеты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния: моногр. Одесса: Екология, 2005. 208 с.
Завантажити повний текст (PDF)