Безопасность экономико-экологической трансформации системы земельных отношений

Authors: Жавнерчик О.В.

Year: 2012

Issue: 13

Pages: 62-71

Abstract

Проведен анализ результатов экономико-экологической трансформации системы земельных отношений, определены недостатки и первоочередные мероприятия обеспечения экономико-экологической безопасности трансформации системы земельных отношений.

Tags: земельные отношения; экономико-экологическая безопасность; экономико-экологическая трансформация

Bibliography

  1. Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития. – Одесса: Феникс, 2005. – 575с.
  2. Гречаний В.М. Реформування земельних відносин та організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. – 2001. – № 12. – С.32-39.
  3. Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування: пострадянський формат. – К.: Кондор, 2007. – 788с.
  4. Черноіванов В.В. Приватизація на селі в контексті аграрної реформи // Економіка АПК: міжнародний науково-виробничий журнал. – 2001. – № 12. – С.5-10.
  5. Мішенін В.Є. Інституційні орієнтири трансформації земельних відносин // Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції (ЕП-2005): матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції (24-27 травня 2005., Суми, Україна) / Сумський національний аграрний університет. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – С.232-233.
  6. Земельний кодекс України // Економіка АПК. – 2001. – № 11.
  7. Землевпорядкування та землеустрій: Нормативно-правові акти та роз’яснення / Упор. М.С.Головатюк та ін.; За заг. ред. М.С. Головатюка. – К.: Вид. Паливода А.В., 2007. – 248с.
  8. Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України / Редкол.: Б.М.Данилишин (відп.ред) та ін. – Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 509с.
  9. Правове регулювання земельних відносин: Навч.посібник / За ред. В.В.Горлачука. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Миколаїв: Іліон, 2005. – 238с.
  10. Корнілов Л.В., Черняка П.Г. Проблеми і напрями розвитку сучасного землеустрою // Землевпорядний вісник. – 2004. – № 1. – С.14-19.
Download full text (PDF)