The modern status of economic-ecological security of land resources of Ukraine

Authors: Zhavnerchik O.

Year: 2012

Issue: 14

Pages: 62-70

Abstract

The structure of economic-ecological security of land resources of Ukraine is considered, the condition of its components is analysed, weak points and prime actions on their overcoming are defined.

Tags: economic-ecological security; land resources

Bibliography

  1. Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития. – Одесса: Феникс, 2005. –575 с.
  2. Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Екосередовище і сучасність. Т.3. Економічна оцінка природного середовища. – К.: Кондор, 2006. – 426с.
  3. Екологічні проблеми землеробства / І.Д. Примак, Ю.П. Манько, Н.М. Рідей, В.А. Мазур, В.І. Горщар, О.В. Конопльов, С.П. Паламарчук, О.І. Примак. // За ред.. І.Д.Примака – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 456с.
  4. Економічна безпека: Навч. посіб. /за ред. З.С. Варналія. – К.: Знання, 2009. –647с.
  5. Закон України від 25 червня 1991 року «Про охорону навколишнього природного середовища» Електронний ресурс./Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1264-12
  6. Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України / М.В.Присяжнюк, С.І.Мельник, В.А.Жилкін – та ін. [Міністерство Аграрної Політики України]. — Київ: АМАКО, 2011. — 305 с.
  7. Сафонова В.И. Трансформация аграрных земельных отношений в природопользовании Украины: Монография. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2009. –378с.
  8. Шульга М.В. Правові проблеми екологічної безпеки при здійсненні земельної реформи / М.В. Шульга [Інститут державного будівництва та місцевого самоврядування АПрН України]. Електронний ресурс. / Режим доступу: http://www.pravo.vuzlib.net/book_z289_page_12.html
Download full text (PDF)