Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Сафранов Т.А., Катеруша О.В. Особливості таласотерапії в прибережній зоні Одеської області
 3. Титульна сторінка
 4. Коріневська В.Ю., Білоусова І.В., Шаніна Т.П. Оцінка емісії забруднювальних речовин в циклі посадка/зліт (на прикладі міжнародного аеропорту «Одеса»)
 5. Стрюк Т.Ю. Заростання озера Картал
 6. Колісник А.В. Оцінка якості вод річок Віницької області
 7. Сербов Н.Г. Методичні основи економічної оцінки збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру
 8. Улибіна В.О. Муніципальне регулювання екологічної безпеки
 9. Тонконога І.В. Соціально-економічні й екологічні проблеми розвитку Причорноморської зони України
 10. Жавнерчик О.В. Інституціональні зрушення в напрямку економіко-екологічної трансформації
 11. Анюхіна Л.О. Напрями підвищення ефективності діяльності рекреаційно-туристичних підприємств
 12. Калинина Н.В. Методологічні основи формування комплексних природоохоронних програм
 13. Польовий А.М., Букарєва С.А. Оцінка агроекологічних умов вирощування сільськогосподарських культур (на прикладі озимої пшениці та ярого ячменю) в Херсонській області
 14. Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О. Агроекологічна оцінка якості ґрунтів на півдні Одеської області
 15. Іконнікова В.В. Вплив агрометеорологічних умов на інтенсивність фотосинтезу гороха
 16. Флоря Л.В. Динаміка показників родючості грунтів Північно-Західного Причорномор’я
 17. Недострелова Л.В. Енергетичні аспекти блокуючого антициклону, що взаємодіє з циклоном.
 18. Семенова І.Г. Регіональна циркуляція атмосфери та умови виникнення морських бризів на північному узбережжі Чорного моря
 19. Волошин В.Г., Головатюк М.Д. Особливості добового ходу температури повітря в приземному шарі атмосфери в Одеської області
 20. Холопцев О.В., Нікіфорова М.П. Особливості статистичного зв’язку міжрічних змін середньомісячних значень загального вмісту озону та індексів грозової активності над Україною
 21. Галич Є.А., Покровщук М. О., Євсєєв Є. Г., Дмитриєнко Ю. О. Статистична структура полів геопотенціальних висот в тропосфері східного сектора південної півкулі
 22. Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р. Територіальне узагальнення базових величин прогнозної схеми характеристик весняного водопілля для рівнинних річок України
 23. Лобода Н.С., Божок Ю.В. Мінливість клімату та водних ресурсів Закарпаття
 24. Лобода Н.С., Дорофєєва В.П. Оцінка мінливості річного стоку у басейні річки Дністер (лівобережжя)
 25. Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю. Оцінка впливу СБО «Північна» і «Південна» на забруднення вод Одеського району північно-західної частини Чорного моря
 26. Ілюшин В.Я. Розрахунок дальності проникнення вод узмор’я в дельтові водотоки в ході процесу наганяння у без приливній гирловій області
 27. Кругляк Ю.О., Кругляк Н.Ю. Одноелектронний одномолекулярний польовий транзистор: квантовомеханічний і електродинамічний розгляд на прикладі молекули бензолу
 28. Герасимов О.І., Сомов М.М. Стереологічний аналіз локальної структури гранульованих матеріалів (метод Вороного)
 29. Гор’єв С.А. Розробка двомірних несепарабельних блоків фільтрів з повним відновленням для обробки зображень
 30. Сухарев Д.Є., Серга І.М., Шахман А.М. Ефекти сильної взаємодії в теорії каонних систем
 31. Ігнатенко Г.В., Башкарьов П.Г., Бакуніна О.В., Яковлєва О.К. Чисельне моделювання динаміки багатоелектронних рідбергівських атомів у електромагнітному полі
 32. Вітавецька Л.А., Чернякова Ю.Г., Дубровська Ю.В., Андронович І.A. Власне-енергетичний внесок у лембівський зсув: апроксимація функції Мора на випадок багато-електронних систем
 33. Флорко Т.О., Нікола Л.В., Середенко С.С., Постава Г. О. Релятивістський енергетичний підхід до розрахунку ймовірностей заборонених переходів у атомних спектрах
 34. Сафранов Т.А., Гусева Е.Д., Полищук А.А., Гольцов В.И., Шанина Т.П., Бояринцев Е.Л. Качество источника централизованного водоснабжения Одесской промышленно-городской агломерации
 35. Кориневская В.Ю., Шанина Т.П. Отходы городских систем как потенциальный ресурс и источник загрязнения окружающей природной среды
 36. Сапко О.Ю. Оценка современного состояния пляжей Одессы
 37. Курьянова С.А., Боровская К.К. Анализ экологического состояния вод украинской части речки Дунай
 38. Юрасов С.Н., Бевз-Бирон Е.А. Методика расчета распространения тяжелой примеси в воздушном потоке
 39. Стрюк Т.Ю. Озеро Картал в системе Западной группы Придунайских водоемов и его характеристики
 40. Ковалёв В.Г., Гетьман Е.Л. Проблемы и перспективы развития экономики в морском природопользовании
 41. Губанова Е.Р. Оценка адекватности инструментов отечественного механизма экологического регулирования рыночным условиям хозяйствования
 42. Ковалёв В.Г., Рекиш А.А. Экономические особенности формирования программы развития природоохранной деятельности, обеспечивающей сбалансированность социо-экономико-экологической системы
 43. Колонтай С.Н., Соколовская В.О. Привлечение инвестиций в природоохранную деятельность территорий прирородно-заповедного фонда Одесской области
 44. Жавнерчик О.В. Ідентифікація системних характеристик економіко-екологічної трансформації
 45. Леонова С.В., Никипелова Е.М. Анализ зарубежного законодательства в курортной сфере с целью проработки критериев природных территорий курортов Украины
 46. Многодетная О.А. Анализ действенности экономических инструментов в природоохранной деятельности
 47. Холопцев А.В., Никифорова М.П. Математическая модель межгодовых изменений состояния североатлантического колебания за период 1973 – 2008 гг.
 48. Школьный Е.П., Бургаз А.А. Взаимосвязи параметров геомагнитной активности с циркуляционными процессами в западном секторе южного полушария
 49. Глушков А.В., Серга Э.Н. Ренорм-групповой подход к исследованию спектра турбулентности в общей динамике атмосферы
 50. Данова Т.Е., Прокофьев О.М. Корреляционная связь между приземной температурой воздуха станций Антарктиды и теплым (холодным) эпизодами Южного колебания
 51. Гопченко Е.Д., Овчарук В.А. Кичук Н.С. Расчетные характеристики дождевых паводков на территории юга Украины
 52. Сербов Н.Г., Сухарев Д.Е., Балан А.К., Дудинов А.А. Моделирование экстремально высоких паводков и временных флуктуаций концентраций загрязняющих веществ в речной воде
 53. Лобода Н.С., Пилипюк В.В. Динамика химического состава воды по длине речке Ворсла и оценка её качества
 54. Богатова Ю.И. Минеральные и органические вещества в поровых растворах донных отложений Одесского района северо-западной части Черного моря
 55. Герасимов О.И. О новом классе точных решений дифференциально- разностного уравнения движения для механических возбуждений в одномерной неоднородной гранулированной цепочке
 56. Ганін Е.В., Горліченко М.Г., Васильева М.Г., Шевченко С.В. Супрамолекулярні комплекси краун-етерів із флуорокомплексними кислотами цирконію, гафнію, ніобію й танталу
 57. Кругляк Ю.О., Глушков О.В., Кругляк Н.Ю. Зонна структура MgO в моделі GGA-PBE з урахуванням поправки Хаббарда U
 58. Горьев С.А. Інтерполяція і децимация цифрових багатовимірних сигналів
 59. Лімонов О.С., Пустовіт Т.М. Визачення групового часу затримки коаксиальних кабелів і дисперсійних ліній затримки
 60. Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В., Черненко Д.С. Вибір численних методів для моделювання хвилеводів на фотонних кристалах
 61. Бубнов І.В., Халілова-Чуваєва Ю.О. Політичні наслідки впливу інформаційних технологій на розвиток інноваційних якостей особистості

Статті

Автори: Сафранов Т.А., Катеруша О.В.
Сторінки: 5-16
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коріневська В.Ю., Білоусова І.В., Шаніна Т.П.
Сторінки: 5-12
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Стрюк Т.Ю.
Сторінки: 13-18
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колісник А.В.
Сторінки: 19-24
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов Н.Г.
Сторінки: 25-31
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Улибіна В.О.
Сторінки: 32-39
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тонконога І.В.
Сторінки: 40-47
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жавнерчик О.В.
Сторінки: 48-55
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Анюхіна Л.О.
Сторінки: 56-63
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Калинина Н.В.
Сторінки: 64-68
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М., Букарєва С.А.
Сторінки: 69-79
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ляшенко Г.В., Прикуп Л.О.
Сторінки: 80-87
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іконнікова В.В.
Сторінки: 88-91
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Флоря Л.В.
Сторінки: 92-103
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Недострелова Л.В.
Сторінки: 104-112
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Семенова І.Г.
Сторінки: 113-119
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Волошин В.Г., Головатюк М.Д.
Сторінки: 120-130
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Холопцев О.В., Нікіфорова М.П.
Сторінки: 131-138
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А., Покровщук М. О., Євсєєв Є. Г., Дмитриєнко Ю. О.
Сторінки: 139-148
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 149-160
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Божок Ю.В.
Сторінки: 161-167
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Дорофєєва В.П.
Сторінки: 168-177
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тучковенко Ю.С., Сапко О.Ю.
Сторінки: 178-191
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 192-200
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.О., Кругляк Н.Ю.
Сторінки: 201-214
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Сомов М.М.
Сторінки: 215-219
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гор’єв С.А.
Сторінки: 220-228
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сухарев Д.Є., Серга І.М., Шахман А.М.
Сторінки: 229-233
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ігнатенко Г.В., Башкарьов П.Г., Бакуніна О.В., Яковлєва О.К.
Сторінки: 234-238
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вітавецька Л.А., Чернякова Ю.Г., Дубровська Ю.В., Андронович І.A.
Сторінки: 239-243
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Флорко Т.О., Нікола Л.В., Середенко С.С., Постава Г. О.
Сторінки: 244-249
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сафранов Т.А., Гусева Е.Д., Полищук А.А., Гольцов В.И., Шанина Т.П., Бояринцев Е.Л.
Сторінки: 17-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кориневская В.Ю., Шанина Т.П.
Сторінки: 27-34
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сапко О.Ю.
Сторінки: 35-39
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Курьянова С.А., Боровская К.К.
Сторінки: 40-45
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Юрасов С.Н., Бевз-Бирон Е.А.
Сторінки: 46-55
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Стрюк Т.Ю.
Сторінки: 56-61
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковалёв В.Г., Гетьман Е.Л.
Сторінки: 62-72
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Губанова Е.Р.
Сторінки: 73-81
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковалёв В.Г., Рекиш А.А.
Сторінки: 82-89
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Колонтай С.Н., Соколовская В.О.
Сторінки: 90-95
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Жавнерчик О.В.
Сторінки: 96-104
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Леонова С.В., Никипелова Е.М.
Сторінки: 105-112
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Многодетная О.А.
Сторінки: 113-123
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Холопцев А.В., Никифорова М.П.
Сторінки: 124-133
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Школьный Е.П., Бургаз А.А.
Сторінки: 134-142
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков А.В., Серга Э.Н.
Сторінки: 143-148
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Данова Т.Е., Прокофьев О.М.
Сторінки: 149-160
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Е.Д., Овчарук В.А. Кичук Н.С.
Сторінки: 161-171
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Сербов Н.Г., Сухарев Д.Е., Балан А.К., Дудинов А.А.
Сторінки: 172-177
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Пилипюк В.В.
Сторінки: 178-189
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Богатова Ю.И.
Сторінки: 190-197
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.И.
Сторінки: 198-202
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ганін Е.В., Горліченко М.Г., Васильева М.Г., Шевченко С.В.
Сторінки: 203-209
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Кругляк Ю.О., Глушков О.В., Кругляк Н.Ю.
Сторінки: 210-218
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Горьев С.А.
Сторінки: 219-227
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лімонов О.С., Пустовіт Т.М.
Сторінки: 228-233
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лавріненко А.В., Лавріненко Ю.В., Черненко Д.С.
Сторінки: 234-241
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бубнов І.В., Халілова-Чуваєва Ю.О.
Сторінки: 242-249
анотація список літератури завантажити переглянути