Зміст

 1. Титульна сторінка
 2. Титульна сторінка
 3. Сербов М.Г., Балан А.К., Соляникова О.П. Багатофакторний системний та мультифрактальний підходи у моделюванні екстремально високих паводків (на прикладі р. Дунай) та часових флуктуацій концентрацій забруднюючих сполук у річній воді
 4. Коріневська В.Ю. Трансформація неорганічних сполук азоту в процесі очищення стічних вод на очисних спорудах м. Б-Дністровського
 5. Гавій В.М., Мирон І.В. Санітарно-екологічний стан лісів як передумова розвитку лісової рекреації (на прикладі Чернігівської області)
 6. Лобуренко О.О. Вантажі в морських портах Україні: екологічні задачі і шляхи їх вирішення
 7. Ільїна В.Г., Чернякова О.І. Аналіз сучасного стану забруднення агроекосистем на території зрошення Одеської області з урахуванням інтенсифікації сільськогосподарського виробництва
 8. Соляникова О.П. Дослідження часових рядів концентрацій забруднюючих речовин (нітратів ) у водних басейнах Малих Карпат
 9. Рекіш А.О. Основи забезпечення стійкого і екологобезпечного розвитку економіки України
 10. Хумарова Н.І. Концептуальні підходи до формування пріоритетів економіко-екологічного оновлення приморських регіонів
 11. Івченко І.Ю. Вербальна модель синхронізації виробничої, інвестиційної і фінансової діяльності промислового підприємства
 12. Польовий А.М. Математичне моделювання росту апекса пагона злакових культур
 13. Божко Л.Ю. Вплив зрошення на гідрометеорологічний режим полів з овочевими культурами
 14. Барсукова О.А. Вплив агрометеорологічних умов на продуктивність ярого ячменю
 15. Семенова І.Г. Циркуляційні умови атмосфери в періоди катастрофічних літніх паводків на Дунаї
 16. Галич Є.А., Сущенко А.І. Головні компоненти полів геопотенціалу в атмосфері Західного сектору Південної півкулі
 17. Романова Г.В. Зв’язок атмосферних фронтів з індексом блокування
 18. Гопченко Є.Д., Черой О. I. Часова мінливість швидкості течії і мутності води в гирлі Бистре Кілійської дельти Дунаю
 19. Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С. Особливості водного і сольового режимів оз. Китай у 2007 р.
 20. Гопченко Є.Д., Авгайтіс С.В. Використання формул об’ємного типу для нормування характеристик весняного водопілля в басейні р. Сіверський Донець
 21. Бояринцев Є.Л., Гопченко Є.Д., Загуменна І.А. Генетичні складові підземного живлення річок басейну Верхньої Колими
 22. Бєлий А.В., Гопченко Є.Д. Час руслового добігання в період максимального паводочного стоку на річках північно-східного Нечорнозем’я Росії і його розрахунок
 23. Захарова М.В. Використання кривих забезпеченості для оцінки якості води річки Тиси
 24. Шакірзанова Ж.Р. Аналіз та просторове узагальнення строків проходження весняних водопіль на рівнинних річках України
 25. Юрасов С.Н., Юрасова А.Ю. Математична модель сталої турбулентної дифузії завислої речовини у водному потоці
 26. Філонов А.Є., Терещенко І.Е. Моніторинг Ель-Ніньо 1997-1998 рр. у діяльному шарі Тихого океану біля західного узбережжя Мексики
 27. Полонський О.Б., Торбинський О.В., Башарін Д.В. Вплив Північно-Атлантичного коливання, Ель-Ніньо – Південного коливання і Індоокеанського диполю на просторово-часову мінливість приземної температури повітря і атмосферного тиску Середземно-Чорноморського регіону
 28. Джиганшин Г.Ф., Полонский А.Б. Багатомасштабна мінливість витрат Гольфстріму
 29. Ілюшин В.Я. Статистичний метод оцінки балансу наносів у районі Керченської протоки
 30. Попов Ю.І., Матигін О.С. Особливості циркуляції вод поверхневого шару Чорного моря по термічним супутниковим даним
 31. Герасимов О.І., Співак А.Я., Худинцев М.М., Клименков О.А. Транспорт енергії (імпульсу) в модельних низьковимірних дисипативних системах
 32. Глушков О.В., Хохлов В.М.. Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Солонко Т.В. Узагальнена динаміко-стохастична модель глобального циклу вуглецю: внесок біоти у глобальний цикл вуглецю
 33. Хецеліус О.Ю. Нова чисельна апроксимація поправки на поляризацію вакууму полем ядра в кулонівських системах
 34. Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В. Динаміка багатошарової нейронної мережи на основі фотонної луни: чисельна реалізація з вхідним cos-подібним імпульсом
 35. Томашпольський К.М., Сафранов Т.А. Оптимізація рекреаційного навантаження на природні території, що підлягають особливій охороні
 36. Бєляєва І.В., Радіонова Л.П., Орлова С.А. Проблеми прогнозування концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
 37. Коріневська В.Ю. Аналіз екологічних аспектів розвитку міських систем
 38. Тонконога І.В. Формування системи критеріїв оцінки стану екологічної безпеки приморських міст
 39. Губанова О.Р. SWOT-аналіз системи поводження з муніципальними відходами
 40. Павленко О.П., Нумер Ахмад Стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в Україні на сучасному етапі
 41. Ковальов В.Г., Туркмани Мілад, Рекіш А.О. Економічні особливості розвитку природоохоронної діяльності в умовах ринкової економіки
 42. Ковальова Н.Г., Головіна О.І. Теоретичні підходи до формування контролінгу як компоненту управління морським природокористуванням
 43. Многодєтна О.А. Роль ціни в умовах розвитку малого та середнього бізнесу
 44. Смірнова К.В. Екомаркування як засіб підвищення конкурентоспроможності продукції: перспективи розвитку та використання
 45. Легкий А.О. Оподаткування в агропромисловому комплексi України
 46. Попова М.О. Проблеми моделювання економіко-екологічних систем в умовах невизначеності
 47. Шершньова С.Є. Аналіз підприємницьких процесів у секторі малого бізнесу як функція податкової адміністрації
 48. Польовий А.М. Математичне моделювання вегетативного та репродуктивного розвитку сільськогосподарських культур
 49. Іванов С.В., Паламарчук Ю.О. Діагноз та розрахунок опадів в поза тропічних широтах в моделі ММ5
 50. Івус Г.П., Грушевський О.М., Єшану О.Є. Тривимірна структура повітряних потоків в області α- мезомасштабних бароклінних зон – експериментальні дослідження руху і його моделювання методом дискретних вихорів
 51. Наумов М.М. Морфогенез рослин і процеси біологічного часу
 52. Божко Л.Ю., Барсукова О.А., Федик І.З. Агрометеорологічні умови формування врожаю картоплі у Львівській області
 53. Данова Т.Є. Радіолокаційні характеристики нічних гроз в Причорномор’ї
 54. Лобода Н.С., Довженко Н.Д. Моделювання побутового стоку при наявності водокористування за рахунок місцевих водних ресурсів з використанням нейронних межей
 55. Іваненко О.Г., Катинська І.В. Розрахунок винесення нафтопродуктів поверхневим стоком річки Латориці
 56. Мельник С.В. Прогнозування стоку р. Стрий на основі гармонійного аналізу часових рядів
 57. Лобода Н.С., Коробчінська А.О., Рудник А.О. Коливання річного стоку в басейні р. Дніпро у зв’язку із змінами клімату
 58. Лобода Н.С., Сіренко А.М. Використання дискримінантної функції в короткострокових прогнозах появи плавучого льоду (на прикладі річки Дністер на ділянці м.Могильов – Подільський – м.Сороки)
 59. Лобода Н.С., Бабаєва О.В. Районування за синхронністю коливань річного стоку в басейні р. Сіверський Донець (Україна)
 60. Михайлов В.І., П’ятакова В.Ф., Монюшко М.М. Оцінювання забруднювальних речовин, які надходять зі стоком Дунаю на екосистему північно-західної частини Чорного моря
 61. Коморін В.М., Попов Ю.І., Український В.В. Оцінка мінливості гідродинамічних характеристик північно-західного шельфу Чорного моря
 62. Казаков О.Л., Сахненко О.І. Оцінка впливу ефектів хвилювання на формування термодинамічної структури верхнього перемішаного шару океану на протязі року
 63. Глушков О.В., Кругляк Ю.О., Міщенко О.В. Модифікований метод рівнянь руху в розрахунках квантових систем
 64. Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В. Динаміка багатошарової нейронної мережи на основі фотонної луни: чисельна реалізація з вхідним прямокутовим імпульсом
 65. Глушков О.В., Лобода Н.С., Хохлов В.М., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Бунякова Ю.Г. Хаос у часових рядах концентрацій забруднюючих речовин в атмосфері: Коротко терміновий прогноз
 66. Вітавецька Л.А., Хецеліус О.Ю., Лобода А.В., Чернякова Ю.Г., Дубровська Ю.В. Релятивістський розрахунок енергетичних параметрів двоатомних дімерів на основі формально точної квазічастинкової теорії збурень
 67. Ігнатенко А.В., Ігнатенко В.М., Середенко С.С., Гура В.I. Динамічний хаос у високозбуджених станах рідбергових атомів у зовнішньому полі на прикладі Rb і теорема Колмогорова-Арнольда-Мозера

Статті

Автори: Сербов М.Г., Балан А.К., Соляникова О.П.
Сторінки: 7-13
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коріневська В.Ю.
Сторінки: 14-20
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гавій В.М., Мирон І.В.
Сторінки: 21-26
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобуренко О.О.
Сторінки: 27-33
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ільїна В.Г., Чернякова О.І.
Сторінки: 34-39
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Соляникова О.П.
Сторінки: 40-45
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Рекіш А.О.
Сторінки: 46-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хумарова Н.І.
Сторінки: 55-63
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івченко І.Ю.
Сторінки: 64-74
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 75-83
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю.
Сторінки: 84-92
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Барсукова О.А.
Сторінки: 93-102
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Семенова І.Г.
Сторінки: 103-109
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Галич Є.А., Сущенко А.І.
Сторінки: 110-116
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Романова Г.В.
Сторінки: 117-121
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Черой О. I.
Сторінки: 122-128
анотація завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Медведєва Ю.С.
Сторінки: 129-132
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Гопченко Є.Д., Авгайтіс С.В.
Сторінки: 133-138
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бояринцев Є.Л., Гопченко Є.Д., Загуменна І.А.
Сторінки: 139-146
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бєлий А.В., Гопченко Є.Д.
Сторінки: 147-151
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Захарова М.В.
Сторінки: 152-156
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шакірзанова Ж.Р.
Сторінки: 157-164
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Юрасов С.Н., Юрасова А.Ю.
Сторінки: 165-169
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Філонов А.Є., Терещенко І.Е.
Сторінки: 170-180
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Полонський О.Б., Торбинський О.В., Башарін Д.В.
Сторінки: 181-197
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Джиганшин Г.Ф., Полонский А.Б.
Сторінки: 198-205
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ілюшин В.Я.
Сторінки: 206-216
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Попов Ю.І., Матигін О.С.
Сторінки: 217-224
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Герасимов О.І., Співак А.Я., Худинцев М.М., Клименков О.А.
Сторінки: 225-233
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Хохлов В.М.. Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Солонко Т.В.
Сторінки: 234-239
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Хецеліус О.Ю.
Сторінки: 240-244
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В.
Сторінки: 245-249
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Томашпольський К.М., Сафранов Т.А.
Сторінки: 5-12
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Бєляєва І.В., Радіонова Л.П., Орлова С.А.
Сторінки: 13-17
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коріневська В.Ю.
Сторінки: 18-25
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Тонконога І.В.
Сторінки: 26-36
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Губанова О.Р.
Сторінки: 37-41
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Павленко О.П., Нумер Ахмад
Сторінки: 42-49
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковальов В.Г., Туркмани Мілад, Рекіш А.О.
Сторінки: 50-54
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ковальова Н.Г., Головіна О.І.
Сторінки: 55-63
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Многодєтна О.А.
Сторінки: 64-69
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Смірнова К.В.
Сторінки: 70-75
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Легкий А.О.
Сторінки: 76-80
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Попова М.О.
Сторінки: 81-85
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Шершньова С.Є.
Сторінки: 86-90
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Польовий А.М.
Сторінки: 91-99
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іванов С.В., Паламарчук Ю.О.
Сторінки: 100-111
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Івус Г.П., Грушевський О.М., Єшану О.Є.
Сторінки: 112-121
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Наумов М.М.
Сторінки: 122-130
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Божко Л.Ю., Барсукова О.А., Федик І.З.
Сторінки: 131-136
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Данова Т.Є.
Сторінки: 137-141
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Довженко Н.Д.
Сторінки: 142-149
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Іваненко О.Г., Катинська І.В.
Сторінки: 150-154
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Мельник С.В.
Сторінки: 155-162
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Коробчінська А.О., Рудник А.О.
Сторінки: 163-167
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Сіренко А.М.
Сторінки: 168-174
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода Н.С., Бабаєва О.В.
Сторінки: 175-180
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Михайлов В.І., П’ятакова В.Ф., Монюшко М.М.
Сторінки: 181-187
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Коморін В.М., Попов Ю.І., Український В.В.
Сторінки: 188-201
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Казаков О.Л., Сахненко О.І.
Сторінки: 202-213
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Кругляк Ю.О., Міщенко О.В.
Сторінки: 214-219
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Лобода А.В., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Буяджи В.В.
Сторінки: 220-224
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Глушков О.В., Лобода Н.С., Хохлов В.М., Сербов М.Г., Свинаренко А.А., Бунякова Ю.Г.
Сторінки: 225-235
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Вітавецька Л.А., Хецеліус О.Ю., Лобода А.В., Чернякова Ю.Г., Дубровська Ю.В.
Сторінки: 236-243
анотація список літератури завантажити переглянути
Автори: Ігнатенко А.В., Ігнатенко В.М., Середенко С.С., Гура В.I.
Сторінки: 244-249
анотація список літератури завантажити переглянути